Bloglar | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat

Bloglar | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat

Bloglar | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat

Bloglar | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat Bloglar | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat
Koçak Hukuk

BLOG

BLOG

Miras Hukukunda Ölüm Karinesi Yahut Gaiplik

Hayatın akışı içerisinde kimi zaman insanlardan uzun süre haber alınamayacağı gibi kişinin ölümüne muhakkak gözle de bakılabilir. Bu durumda kişiye…

DETAYLAR
Alacaklıların Ve İflas İdaresinin Açtığı Mirasın Reddinin İptali Davası

Mirasın reddinin kötü niyetli olarak yapıldığı yani alacaklılara zarar verebilmek için miras reddedildiği taktirde alacaklılar Türk medeni kanunu 617. Madde…

DETAYLAR
Terekenin Resmen Tasfiyesi Davası

Mirasın resmen tasfiyesi T.M.K. 632-636 maddeleri arasında düzenlenmiş olup T.M.K.632. maddesinde düzenlenen Resmi tasfiye ile 636. Maddesinde düzenlenen resmi tasfiye…

DETAYLAR
Mirastan İvazlı Feragat Halinde Tenkis Davası

Mirastan ivazlı yahut ivazsız olarak feragat edilebilir. Mirastan feragate karşılık yapılan kazandırma saklı payı ihlal niteliğinde ise tenkis talep edilebilir.Mirasbırakanın…

DETAYLAR
Miras Sözleşmelerinin Ortadan Kaldırılması Davası

Türk Medeni Kanunu’nun  545 ve devamı maddelerinde düzenlenen miras sözleşmelerinin ortadan kaldırılması  hususu hukukumuzda genellikle iki çeşit miras sözleşmesi ile…

DETAYLAR
Terekenin Defterinin Tutulması Davası

Terekenin defterinin tutulmasını isteme müessesesi miras hukukunda iki ayrı şekilde düzenlenmiştir. Bunlardan ilki : Türk Medeni Kanunu’nun 589 ve devamı…

DETAYLAR
Miras Sebebiyle İstihkak Davası

Miras sebebiyle istihkak davası Türk medeni kanunu 637. Maddesinde düzenlenmiştir. “Yasal veya atanmış mirasçı, terekeyi veya bazı tereke mallarını elinde…

DETAYLAR
Mirastan Feragat Sözleşmesi

Mirastan feragat sözleşmesi Türk medeni kanunun 528. Maddesinde düzenlenmiştir: “Miras bırakan  , bir mirasçısı ile karşılıksız veya bir karşılık sağlanarak mirastan…

DETAYLAR
Mirasta Denkleştirme Davası

Mirasta denkleştirme davası TMK m 669  ile m. 675 maddeleri arasında düzenlenmiştir.Madde 669 - Yasal mirasçılar, mirasbırakandan miras paylarına mahsuben…

DETAYLAR
Terekenin Mevcudunun Tespiti ve Korunması Davası

Terekenin mevcudunun tespiti ve korunması davası TMK m. 589 , TMK m. 590’da ve Türk Medeni Kanunun velayet, vesayet ve…

DETAYLAR
Tapu Kütüğündeki Kişi İle Miras Bırakanın Aynı Kişi Olduğunun Tespitine İlişkin Dava

Tapu sicilinde  mirasbırakana ait kayıtlarda bir yazım hatası   varsa örneğin Gürler Koçak yerine Güler Koçak yazılmışsa mirasbırakana ait tapu kütüğündeki…

DETAYLAR
Mirastan Yoksunluğun Tespiti Davası

Hukuk düzeni kimi çok ağır hallerde kişinin miras bırakanın mirasçılığından  yoksun olmasını kabul etmiş Türk medeni kanun 578. Maddesinde bu…

DETAYLAR
Mirastan Yoksun Kişinin Mirasçılık Belgesi Verilmesi Davası

Mirasçılık sıfatının yitirilip yitirilmediğine ilişkin davayı mirasçılık sıfatını yitiren kişi  açabileceği gibi diğer mirasçılar da açabilir ve kendisine bu yönde…

DETAYLAR
Atanan Mirasçıların Miras Belgesi Alma Davası

Türk Medeni Kanunu'nun 598. maddesi uyarınca, “Mirasçı atamaya veya vasiyete ilişkin ölüme bağlı tasarrufa mirasçılar veya başka vasiyet alacaklıları tarafından…

DETAYLAR
Mirasçılıktan Çıkarmanın İptali Davası

Mirasçılıktan çıkarılmanın koşullarını bir önceki yazımızda belirtmiş olup bu yazımızda mirasçılıktan çıkarmanın iptali davasını inceleyeceğimizden mirasçılıktan çıkarılmanın koşullarına atıf yapmakla…

DETAYLAR
Tenkis Davası

Saklı paylarının karşılığını alamayan mirasçılar, mirasbırakanın tasarruf edebileceği kısmı aşan tasarruflarının tenkisini dava edebilirler.Yasal mirasçıların paylarına ilişkin olarak tasarrufta yer…

DETAYLAR
Vasiyetnamenin Düzenlenmesi

Vasiyet, resmi şekilde veya mirasbırakanın el yazısı ile ya da sözlü olarak yapılabilir. Resmi vasiyetname, iki tanığın katılmasıyla resmi memur…

DETAYLAR
Mirasçılıktan Çıkarma

Mirasçılıktan  çıkarma  ölüme bağlı tasarrufla yapılır. Bu da genellikle vasiyetname yolu ile olur. Mirastan çıkarmadan bahsedebilmek için saklı pay sahibi…

DETAYLAR
Vasiyetnamenin İptali Davası

Vasiyetnamenin şekil şartlarına uygun olmadığı yahut irade sakatlığı ile vasiyetnamenin oluştuğu yani miras bırakanın korkutularak yahut kandırılarak vasiyetnameyi düzenlediği iddiası…

DETAYLAR
Mirasçılık Belgesinin İptali Davası

İlk alınan mirasçılık belgesinde kimi zaman mirasçı sayısının fazlalığından mirasçılardan birisi veya birden fazlası unutulabileceği gibi mirasçının miras payı oranı…

DETAYLAR
Veraset İlamının Alınması (Mirasçılık Belgesinin Alınması)

Veraset ilamı alınması konusu Türk medeni kanununun 598. Maddesinde düzenlenmiştir. Bu madde uyarınca ‘Başvuru üzerine yasal mirasçı oldukları belirlenenlere, sulh…

DETAYLAR
Babanın Çocuğuna Yaptığı Satışın İptal Edilmediği Özel Hal

Yargıtay’ın Miras bırakanın muvazaası konusunda yıllar içerisinde detaylanan yaklaşımları bulunmaktadır. Bu konuda geliştirdiği nispeten yeni bir görüş  olan minnet duygusuyla…

DETAYLAR
Kız Çocuklarından Miras Kaçırmanın Hukuksal Boyutu

Ülkemizde yıllar ne kadar geçse de toplum ne kadar gelişse de ,halen içimizden atamadığımız kimi sosyo-kültürel alışkanlıklarımız var. Bunlardan birisi…

DETAYLAR
Mirasın Reddinin Sonuçları

Mirasın reddi Türk Medeni Kanunun 605. Maddesinde düzenlenmiştir. Madde 605 – ‘Yasal ve atanmış mirasçılar mirası reddedebilirler. Ölümü tarihinde miras…

DETAYLAR
Muris Muvazaası Sebebi İle Tapu İptali ve Tescil Davası

Ülkemizde miras bırakanlar kimi mirasçılarına mirastan daha çok pay vermek kimi mirasçılarına ise mirastan pay vermemeye çalıştığı görülmektedir.Örneğin anne babanız…

DETAYLAR
Miras Olarak Borç Kaldı İse Ne Yapmalısınız?

Eğer miras bırakandan size borç kalmış ise 2 seçeneğiniz mevcut:a)tüm borçları ödersinizb)Mirası reddedersiniz.MİRASIN REDDİ NASIL YAPILIR?4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun…

DETAYLAR