Tapu Kütüğündeki Kişi İle Miras Bırakanın Aynı Kişi Olduğunun Tespitine İlişkin Dava | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat Tapu sicilinde  mirasbırakana ait kayıtlarda bir yazım hatası   varsa örneğin Gürler Koçak yerine Güler Koçak yazılmışsa mirasbırakana ait tapu kütüğündeki…

Tapu Kütüğündeki Kişi İle Miras Bırakanın Aynı Kişi Olduğunun Tespitine İlişkin Dava | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat Tapu sicilinde  mirasbırakana ait kayıtlarda bir yazım hatası   varsa örneğin Gürler Koçak yerine Güler Koçak yazılmışsa mirasbırakana ait tapu kütüğündeki…

Tapu Kütüğündeki Kişi İle Miras Bırakanın Aynı Kişi Olduğunun Tespitine İlişkin Dava | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat Tapu sicilinde  mirasbırakana ait kayıtlarda bir yazım hatası   varsa örneğin Gürler Koçak yerine Güler Koçak yazılmışsa mirasbırakana ait tapu kütüğündeki…

Tapu Kütüğündeki Kişi İle Miras Bırakanın Aynı Kişi Olduğunun Tespitine İlişkin Dava | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat Tapu sicilinde  mirasbırakana ait kayıtlarda bir yazım hatası   varsa örneğin Gürler Koçak yerine Güler Koçak yazılmışsa mirasbırakana ait tapu kütüğündeki… Tapu Kütüğündeki Kişi İle Miras Bırakanın Aynı Kişi Olduğunun Tespitine İlişkin Dava | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat Tapu sicilinde  mirasbırakana ait kayıtlarda bir yazım hatası   varsa örneğin Gürler Koçak yerine Güler Koçak yazılmışsa mirasbırakana ait tapu kütüğündeki…
Koçak Hukuk

Tapu Kütüğündeki Kişi İle Miras Bırakanın Aynı Kişi Olduğunun Tespitine İlişkin Dava

09.10.2023
Koçak Hukuk | Tapu Kütüğündeki Kişi İle Miras Bırakanın Aynı Kişi Olduğunun Tespitine İlişkin Dava

Tapu sicilinde  mirasbırakana ait kayıtlarda bir yazım hatası   varsa örneğin Gürler Koçak yerine Güler Koçak yazılmışsa mirasbırakana ait tapu kütüğündeki yanlışın düzeltilmesi davası -bir başka deyişle tapu kütüğündeki kişi ile mirasbırakanın aynı kişi olduğunun tespiti davası -  söz konusu olur. Kimi zaman hatalı kayıt çok daha kapsamlı olabilir, baba ismi, soy ismi , doğum tarihi veya ismin farklı yazılması söz konusu olabilir.


Yakın zamana kadar bu dava doğrudan doğruya Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılmaktaydı ve tapu müdürlüklerine bu hatayı düzeltmek için herhangi bir yetki verilmemişti. Basit yazım hataları dahi mahkemeleri oyalamaktaydı. Tapu müdürlüklerine bu basit hataları düzeltme yetkisi ve görevi verilmiştir. Artık tapu müdürlüğüne başvurmadan bu hataların düzeltilmesi davası açılamayacaktır. Mirasbırakana ait bilgiler tapu kaydında yanlış yazılmış ise o takdirde mirasçılardan herhangi birisi tapu müdürlüğüne başvurarak bu hatanın düzeltilmesini isteyebilecektir. Bu talebin reddi halinde Bölge Tapu Müdürlüğüne başvurularak (itiraz ederek) red kararı alması durumunda kararın tebliği tarihinden itibaren 15 gün içinde  Genel Müdürlüğe itiraz edilmesi gerekmektedir. Daha sonra istenilen sonuç alınmazsa Asliye Hukuk Mahkemesi’nde  (İdare Mahkemesi değil!) tapu kaydının düzeltilmesi davası açılabilecektir. Burada uygulamada birkaç tereddüt hasıl olmuştur. Bu tereddütlerden bir tanesi mirasçılardan herhangi birisinin bu başvuruyu yapıp yapamayacağı, tapu müdürlüğü tarafından red edilmesi halinde bu davayı tek başına açıp açamayacağıdır. Yargıtay kararları uyarınca terekeye ilişkin koruma tedbirlerini mirasçılardan herhangi birisi isteyebileceğinden bu davayı mirasçılardan her biri  açabilecektir.


Yargıtay 1. Hukuk Dairesi’nin 03/06/2015 karar tarihli 2015/7213 E. , 2015/8181 K. Sayılı emsal kararı gereğince “ 01.01.2002 tarihinde yürürlüğe giren TMK'nin 702. maddesinin son fıkrası gereğince ortaklardan her birinin topluluğa giren hakların korunmasını sağlayabileceği ve bu korumadan bütün ortakların yararlanabileceği öngörüldüğünden elbirliği mülkiyetinde, ortaklardan her hangi biri de tek başına tapuda murisin kimlik bilgileri ilgili olarak düzeltme isteyebilir. Kayıt düzeltmeleri için müdürlüklere başvuru yapılmasının zorunlu olduğu", belirtilmektedir. Yine aynı Tüzüğün 26. maddesine göre ise mevzuat ve bu Tüzükte yer alan hükümlere uygun olmayan ve 4721 sayılı Kanunun 1011 inci maddesine göre geçici tescil şerhine de imkan bulunmayan istemlerin geciktirilmeden, gerekçesi, itiraz yeri ve süresi de belirtilmek suretiyle reddedileceği, ret kararının, istem sahibine elden veya 11.2.1959 tarih ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edileceği ve ret kararına, tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde müdürlüğün bağlı bulunduğu bölge müdürlüğüne, bölge müdürlüğünün kararına karşı da tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde Genel Müdürlüğe itiraz edilebileceği belirtilmektedir.Yukarıda açıklanan yeni Tapu Sicili Tüzüğü hükümleri ve özelikle 75. maddesi nazara alındığında, tapu müdürlüklerine oldukça geniş yetkiler verilerek tapudaki hataların daha kısa bir sürede, idari yoldan düzeltilmesine imkan verildiği görülmektedir. Yine bu maddenin son fıkrasında ise bu madde hükümleri uyarınca kayıt düzeltmeleri için müdürlüklere başvuru yapılması zorunludur hükmü bulunmaktadır. Hal böyle olunca, bu imkanın öncelikle tüketilmesi ve bu yolla bir sonuç alınamaması durumunda ilgilinin 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun 1027. maddesi gereğince mahkemeye başvurması zorunluluğu bulunmaktadır.Bu nedenle, yeni Tapu Sicili Tüzüğünün Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği 17.08.2013 tarihinden sonra, davacının, mahkemeye müracaat etmeden, öncelikle ilgili tapu müdürlüğüne yukarıda açıklanan prosedüre uygun şekilde başvurması, eğer bu talebinde istediği sonucu alamazsa daha sonra mahkemeye başvurması gerekir.”


Davada tapu müdürlüğü davalı olarak gösterilmesi gerekmektedir. Davada görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesi’dir. Yetkili  mahkeme taşınmazın bulunduğu yer mahkemesidir.