Bloglar | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat

Bloglar | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat

Bloglar | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat

Bloglar | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat Bloglar | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat
Koçak Hukuk

BLOG

BLOG

Yıkım (Kal) Davası

YIKIM (KAL) DAVASI Haksız müdahale edilen taşınmaz üzerinde muhdesat varsa, muhtesatın yıkımı (kal'i) veya kaldırılması talep edilebilmektedir. Haksız müdahale, taşınmazın…

DETAYLAR
Ayıplı Konut Satın Alanların Hakları

Bu makale yalnızca konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallara ilişkin  konut alanları kapsamakta olup kiraya vermek yahut ticari amaçlı üzere…

DETAYLAR
Ecrimisil Davası

Ecrimisil Yargıtay kararlarına göre taşınmazı haksız bir şekilde kullanan kötü niyetli zilyetin ödemekle yükümlü olduğu tazminattır. Bu durumda öncelikle hukukçu olmayanlara…

DETAYLAR
İpotek Nedir Çeşitleri Nelerdir? İpotekli olarak Bir Gayrimenkul Satın Alınabilir mi?

"Halen mevcut olan veya henüz doğmamış olmakla beraber doğması kesin veya olası bulunan herhangi bir alacak, ipotekle güvence altına alınabilir.”…

DETAYLAR
Adi Yazılı Satış Sözleşmesindeki Cezai Şart Geçerli midir?

1-Taşınmaz satışına ilişkin sözleşme şekil şartına bağlanmıştır. Türk Medeni Kanunu'nun 706. Maddesi ile " Taşınmaz mülkiyetinin devrini amaçlayan sözleşmelerin geçerli…

DETAYLAR
Kamulaştırmasız Fiili El Atma

İdarenin bir malı kamulaştırma yetkisi bulunmaktadır. Ancak kamulaştırma usul ve esaslarına uymaksızın ve bedel ödemeksizin idarenin bir gayrimenkulü işgal etmesi…

DETAYLAR
Kamulaştırmasız Hukuki El Atma

3194 sayılı imar kanununun onuncu maddesi uyarınca “… beş yıllık imar programlarını sınırları içinde kalan kamu hizmet tesisleri’ne tahsis edilmiş…

DETAYLAR
Sahtecilik Nedenine Dayanan Tapu İptal ve Tescil Davası

Dünyadaki tüm   hukuk sistemlerinde olduğu gibi bizim Hukukumuzda da tapu kayıtlarının geçerli olması esastır. Buna dayalı olarak “tapu kaydına güven…

DETAYLAR
Geçit Hakkı Davası

Geçit hakkı Medeni Kanunumuzun 747. ve 748.maddelerinde düzenlenmiştir. Kanun koyucu TMK madde 747’de zorunlu geçit hakkını düzenlemiştir. Genel yola çıkmak…

DETAYLAR
Önalım Hakkı (Şufa Hakkı) Davası

Hukukumuzda önalım  hakkı 2 şekilde düzenlenmiştir. Yasal şufa (önalım) hakkı ve sözleşmeye dayalı önalım hakkı. Önalım hakkı açıkça yasada tanımlanmamış…

DETAYLAR
İnanç Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil Davası

Uygulamada bu sözleşme en çok borç para verildiği esnada gayrimenkulün mülkiyetinin teminat amaçlı borç verene devredilmesi; para borcu ödenince de,…

DETAYLAR
İpoteğin Fekki (Kaldırılması) Davası

İPOTEĞİN TAPU SİCİLİNDEN TERKİNİ (SİLİNMESİ):Tapu siciline şerh edilen tapu sicilinden nasıl silineceği Türk medeni kanununun 883. Maddesinde belirlenmiştir.Madde 883 –…

DETAYLAR
Kız Çocuklarından Miras Kaçırmanın Hukuksal Boyutu

Ülkemizde yıllar ne kadar geçse de toplum ne kadar gelişse de ,halen içimizden atamadığımız kimi sosyo-kültürel alışkanlıklarımız var. Bunlardan birisi…

DETAYLAR
Şufa (Önalım) Hakkı Sebebi İle Tapu İptali ve Tescil

Hukukumuzda önalım  hakkı 2 şekilde düzenlenmiştir. Yasal şufa (önalım) hakkı ve sözleşmeye dayalı önalım hakkı. Önalım hakkı açıkça yasada tanımlanmamış…

DETAYLAR
Ortaklığın Giderilmesi Davası

Ortaklığın giderilmesi davaları paylı mülkiyet (müşterek mülkiyet) yahut elbirliği ortaklığında (iştirak halinde mülkiyet) konusu olan taşınmazlar için söz konusu olur.…

DETAYLAR
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinden Kaynaklanan Tapu İptali ve Tescil Davaları

Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinden doğan tapu iptali ve Tescili davalarında üç tip dava görülmekte olup bu üç tip davanın tarafları…

DETAYLAR
Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi Sebebi İle Tapu İptali ve Tescili Davaları

Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi tarafların taşınmaz satışını şu anda yapmak istemedikleri yahut yapamadıkları ancak ileride taşınmazın satışını gerçekleştirmek istedikleri durumda…

DETAYLAR
Kiracının Aynı Belediye Sınırları İçinde Konut Sahibi Olması Sebebi İle Tahliye Davası

Türk borçlar kanununun 352/3 maddesi yalnızca konut kiralarına özgü olmak üzere kira kiracının konut sahibi olması halinde bu durumu bir…

DETAYLAR
Muris Muvazaası Sebebi İle Tapu İptali ve Tescil Davası

Ülkemizde miras bırakanlar kimi mirasçılarına mirastan daha çok pay vermek kimi mirasçılarına ise mirastan pay vermemeye çalıştığı görülmektedir.Örneğin anne babanız…

DETAYLAR
Babanın Çocuğuna Yaptığı Satışın İptal Edilmediği Özel Hal

Yargıtay’ın Miras bırakanın muvazaası konusunda yıllar içerisinde detaylanan yaklaşımları bulunmaktadır. Bu konuda geliştirdiği nispeten yeni bir görüş  olan minnet duygusuyla…

DETAYLAR
Kiracının İki Kirayı Ödememesi Halinde Tahliyesi

Öncelikle şunu belirtmek isteriz ki başlıkta kullanmış olduğumuz terim hukuki değildir.Aslında pek çok yanlış bilgiyi düzeltebilmek adına bu başlığı seçmiş…

DETAYLAR
Tahliye Taahhüdü Sebebiyle Tahliye Davası

Kiracının kiralananı belirli bir tarihi boşaltmayı taahhüt etmesi sebebiyle tahliye açılacak olan tahliye davasıdır. Bu durum TBK. 352/1 de belirlenmiştir.…

DETAYLAR
İhtiyaç Sebebi İle Tahliye Davası

İhtiyaç sebebi ile tahliye davası kiralayan ya da malikin kiralanana ihtiyaç duyması sebebi ile söz konusu gayrimenkulü tahliye etmesi istemine…

DETAYLAR
Yeni Malikin İhtiyacı Sebebiyle Tahliye Davası

Üstü kapalı ev ve işyerlerini satın alan yeni malikin söz konusu işyeri yahut eve ihtiyacı olması halinde Borçlar Kanunu 351.maddesinde…

DETAYLAR
Coronavirüs Tedbirleri Sebebi İle İşyeri Kiralarının Mahkeme Kararı İle İndirilmesi Talep Edilebilir

Coronavirüs kapsamında pek çok sektör kısıtlama tedbirlerinden etkilenmiş olsa da kimi sektörler için bu tedbirler ağır bir şok niteliğinde oldu.…

DETAYLAR
Uzun Süren Kira Sözleşmelerinde Kira Bedelinin Belirlenmesi Kira Tespit Davası

Kira bedeli belirlenmiş olmakla birlikte uzun süren kira sözleşmelerinde kiranın aynı kalması hatta enflasyon oranında artması dahi bazen hakkaniyetli sonuçlar…

DETAYLAR
Ödenmeyen Kira Bedeli Sebebi İle Kiracının Malına Hapis Uygulanması

Kiracı kira bedelini ödemediği takdirde kiraya veren kiracının kullandığı ve döşemede kullandığı mallar üzerinde hapis hakkını kullanabilir.Kiracı kira bedelini ödemediği…

DETAYLAR
Kiracı'nın Kira Süresi Dolamadan Kiralananı Boşaltması - Erken Tahliye Davası

Kiracı kiralananı dilediği tarihte boşaltamaz.Örneğin 1 yıl için kiraladığı bir kiralananı 3 ay sonra tahliye ederek anahtarın apartman yöneticisine bırakarak…

DETAYLAR
Kira Sözleşmesinde Depozito

Kira sözleşmesinde depozito konusu özellikle depozitonun nasıl değerlendirileceği önemli bir konu haline gelmiştir.Öncelikle şunu vurgulamak gerekir ki kiraya veren kiracısından…

DETAYLAR
Eski Kiracılara Kötü Haber

Türk Borçlar Kanunu 01/07/2012 tarihinde yürürlüğe girmiş olup; bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce  konut ve üstü kapalı i̇ş yeri kiraları…

DETAYLAR
Kiracınız Kirayı Ödemiyor İse Ne Yapmalısınız

Kiracının kirayı ödememesi halinde bizim yasamız kiralayana 2 seçenek sunmaktadır.Seçeneklerden ilki 1- Noter aracılığı ile yahut doğrudan kendiniz telgraf iadeli taahhütlü…

DETAYLAR
Maganda Kiracıya Kötü Haber

Dükkan sahibine ev sahibine söven veya tehdit eden yada diğer apartman sakinlerine huzur vermeyen onlara saldırgan davranışlarda bulunan kiracı derhal…

DETAYLAR
Kira Süresi Bitince Kira İlişkisi Kendiliğinden Sona Erer mi?

KİRA SÜRESİ BİTİNCE KİRA İLİŞKİSİ KENDİLİĞİNDEN SONA ERER Mİ?Eğer kira ilişkisi konut ve çatılı işyeri kiralarına ilişkin ise bu takdirde …

DETAYLAR
Kiracının Kiralanana Zarar Vermesi Sebebi İle Tazminat ve Tahliye Davası

Kiracın kiralanana zarar vermesi veya hor kullanması sebebi ile kiraya veren tahliye ve tazminat davası açabilecektir.Bu durum Türk Borçlar Kanunun…

DETAYLAR
Gayrimenkul Davasında Avukat Tutmak Gerekir mi?

Gayrimenkul Hukuku pek çok hukuk dalının birleşiminden oluşur. Bu hukuk dalları ; i̇dare hukukundan, borçlar hukukuna ;eşya hukukundan ,aile hukukuna …

DETAYLAR
Gayrimenkul Hukuku Nedir ?

Eskişehir Gayrimenkul Avukatı Gürler Koçak Hukuk Tarafından özel olarak bilgilendirme amaçlı yazılmıştır.İzinsiz kopyalanamaz link verilemez.Gayrimenkul taşınmaz mal demektir.Bir malın yeri…

DETAYLAR
Müteahhit Mağduru Arsa Sahipleri Ne Yapmalı ?

Bir arsanız var ve bu arsayı kat karşılığı inşaat sözleşmesi ile Müteahhit’e verdiniz.Müteahhit ise inşaatı bitirmedi. Haklarınız nelerdir ve ne…

DETAYLAR
Yeşil Alan Okul Alanı Hastane Olarak Ayrılan Arsalar İçin Emlak Vergisi Ödenmez

Çevremizde Sıkça duyduğumuz şikayetlerden  şikayetlerden birisi ‘hem arsamı yeşil alan olarak belirlemişler hem de emlak vergisi alıyorlar’ yakınmasıdır. Esasen kanun…

DETAYLAR