Kamulaştırmasız Hukuki El Atma | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat 3194 sayılı imar kanununun onuncu maddesi uyarınca “… beş yıllık imar programlarını sınırları içinde kalan kamu hizmet tesisleri’ne tahsis edilmiş…

Kamulaştırmasız Hukuki El Atma | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat 3194 sayılı imar kanununun onuncu maddesi uyarınca “… beş yıllık imar programlarını sınırları içinde kalan kamu hizmet tesisleri’ne tahsis edilmiş…

Kamulaştırmasız Hukuki El Atma | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat 3194 sayılı imar kanununun onuncu maddesi uyarınca “… beş yıllık imar programlarını sınırları içinde kalan kamu hizmet tesisleri’ne tahsis edilmiş…

Kamulaştırmasız Hukuki El Atma | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat 3194 sayılı imar kanununun onuncu maddesi uyarınca “… beş yıllık imar programlarını sınırları içinde kalan kamu hizmet tesisleri’ne tahsis edilmiş… Kamulaştırmasız Hukuki El Atma | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat 3194 sayılı imar kanununun onuncu maddesi uyarınca “… beş yıllık imar programlarını sınırları içinde kalan kamu hizmet tesisleri’ne tahsis edilmiş…
Koçak Hukuk

Kamulaştırmasız Hukuki El Atma

14.12.2021
Koçak Hukuk | Kamulaştırmasız Hukuki El Atma

3194 sayılı imar kanununun onuncu maddesi uyarınca “… beş yıllık imar programlarını sınırları içinde kalan kamu hizmet tesisleri’ne tahsis edilmiş yerleri ilgili kamu kuruluşları bu program süresi içinde kamulaştırırlar. Ancak bu süre içinde yani beş yıllık süre içerisinde kamulaştırılmayan gayrimenkullerin tasarrufu kısıtlanmakta ve böylece gayrimenkulleri okul alanı, park alanı, yol olarak ayrılan maliklerin ; mülkiyetleri kendilerine ait olmakla birlikte söz konusu gayrimenkulleri üzerinde serbest tasarrufu kısıtlanması sebebiyle oluşan hukuka aykırılığa hukuki el atma adı verilmiştir. İşte bu kamulaştırmasız hukuki el atma halinde ne yapılması gerektiği 2942 sayılı kamulaştırma kanununun ek birinci maddesi ile belirlenmiştir:

“Ek Madde 1- (Ek: 20/8/2016-6745/33 md.)

Uygulama imar planlarında umumi hizmetlere ve resmî kurumlara ayrılmak suretiyle mülkiyet hakkının özüne dokunacak şekilde tasarrufu hukuken kısıtlanan taşınmazlar hakkında, uygulama imar planlarının yürürlüğe girmesinden itibaren beş yıllık süre içerisinde imar programları veya imar uygulamaları yapılır ve bütçe imkânları dâhilinde bu taşınmazlar ilgili idarelerce kamulaştırılır veya her hâlde mülkiyet hakkını kullanmasına engel teşkil edecek kısıtlılığı kaldıracak şekilde imar planı değişikliği yapılır/yaptırılır.”

 

Bu şekilde tasarrufu kısıtlanan malik geçici altıncı maddesi uyarınca uzlaşma talebinde bulunmalıdır

 

 “İdarenin daveti veya malikin müracaatı üzerine, fiilen el konulan taşınmazın veya üzerinde tesis edilen irtifak hakkının idarenin daveti veya malikin müracaat ettiği tarihteki tahmini değeri; bu Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre teşkil edilen kıymet takdir komisyonu marifetiyle, taşınmazın el koyma tarihindeki nitelikleri esas alınmak ve bu Kanunun 11 inci ve 12 nci maddelerine göre hesaplanmak suretiyle tespit edilir. Tespitten sonra, bu Kanunun 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre teşkil olunan uzlaşma komisyonunca, idarenin daveti veya malikin müracaat tarihinden itibaren en geç altı ay içinde 7201 sayılı Kanun hükümlerine göre tebliğ edilen bir yazı ile, tahmini değer bildirilmeksizin, talep sahibi uzlaşma görüşmelerine davet edilir.

Uzlaşma; idareye ait taşınmazın trampası, idareye ait taşınmaz üzerinde sınırlı ayni hak tanınması veya imar mevzuatı çerçevesinde başka bir yerde imar hakkı kullandırılması suretiyle veya bunların mümkün olmaması hâlinde nakdi bedel üzerinden yapılabilir.

Uzlaşma görüşmeleri, hukuki veya fiili engel bulunmadığı takdirde davete icabet tarihinden itibaren en geç altı ay içinde sonuçlandırılır ve uzlaşmaya varılıp varılmadığı, malik veya temsilcisi ile komisyon üyeleri tarafından imzalanan bir tutanağa bağlanır. Bu tutanak ile uzlaşma görüşmelerine ilişkin bilgi ve belgeler, açılacak davalarda taraflar aleyhine delil teşkil etmez. Uzlaşmaya varılması hâlinde, üzerinde uzlaşılan hakkın türünü, tanınma şart ve usullerini, nakdi ödemede bulunulacak ise miktarını ve ödeme şartları ile taşınmazların tesciline veya terkinine dair muvafakati de ihtiva eden bir sözleşme akdedilerek bu sözleşme çerçevesinde işlem yapılır ve uzlaşma konusu taşınmazlar resen tapuya tescil veya terkin edilir.

Uzlaşılan bedel, bütçe imkanları dâhilinde sonraki yıllara sâri olacak şekilde taksitli olarak da ödenebilir. Taksitli ödeme süresince, 4/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanuna göre ayrıca kanuni faiz ödenir.

İdare ve malik arasında uzlaşma sağlanamadığı takdirde, uzlaşmazlık tutanağının tanzim edildiği tarihten itibaren üç ay içinde malik veya idare tarafından bedel tespiti davası açılabilir. Dava açılması hâlinde, fiilen el konulan taşınmazın veya üzerinde tesis edilen irtifak hakkının dava tarihindeki değeri, ….mahkemece bu Kanunun 15 inci maddesine göre bilirkişi incelemesi yapılmak suretiyle tespit ve taşınmazın veya hakkın idare adına tesciline veya terkinine hükmedilir. Tespit edilen bedel, bu maddenin sekizinci fıkrasına göre idarece ödenir. Tescile veya terkine ilişkin hüküm kesin olup tarafların hükmedilen bedele ilişkin temyiz hakkı saklıdır.”

 

Malik aynı zamanda ilgili belediyeye imar değişikliği talebi ile de başvurmalıdır.

 

İlgili kamu kurumu ile uzlaşılamadığı ve Belediye de gerekli imar değişikliğini yapmadığı taktirde uzlaşmazlık tutanağın tanzim tarihinden itibaren en geç üç ay içinde ilgili idare aleyhinde  yetkili idare Mahkemesinde gayrimenkulün bedelinin tazmini davası açılması gerekmektedir.