Alacaklıların Ve İflas İdaresinin Açtığı Mirasın Reddinin İptali Davası Mirasın reddinin kötü niyetli olarak yapıldığı yani alacaklılara zarar verebilmek için miras reddedildiği taktirde alacaklılar Türk medeni kanunu 617. Madde uyarınca alacaklarına ulaşabilmek amacıyla mirasçılar aleyhine dava açabilir.

Alacaklıların Ve İflas İdaresinin Açtığı Mirasın Reddinin İptali Davası Mirasın reddinin kötü niyetli olarak yapıldığı yani alacaklılara zarar verebilmek için miras reddedildiği taktirde alacaklılar Türk medeni kanunu 617. Madde uyarınca alacaklarına ulaşabilmek amacıyla mirasçılar aleyhine dava açabilir.

Alacaklıların Ve İflas İdaresinin Açtığı Mirasın Reddinin İptali Davası Mirasın reddinin kötü niyetli olarak yapıldığı yani alacaklılara zarar verebilmek için miras reddedildiği taktirde alacaklılar Türk medeni kanunu 617. Madde uyarınca alacaklarına ulaşabilmek amacıyla mirasçılar aleyhine dava açabilir.

Alacaklıların Ve İflas İdaresinin Açtığı Mirasın Reddinin İptali Davası Mirasın reddinin kötü niyetli olarak yapıldığı yani alacaklılara zarar verebilmek için miras reddedildiği taktirde alacaklılar Türk medeni kanunu 617. Madde uyarınca alacaklarına ulaşabilmek amacıyla mirasçılar aleyhine dava açabilir. Alacaklıların Ve İflas İdaresinin Açtığı Mirasın Reddinin İptali Davası Mirasın reddinin kötü niyetli olarak yapıldığı yani alacaklılara zarar verebilmek için miras reddedildiği taktirde alacaklılar Türk medeni kanunu 617. Madde uyarınca alacaklarına ulaşabilmek amacıyla mirasçılar aleyhine dava açabilir.
Koçak Hukuk

Alacaklıların Ve İflas İdaresinin Açtığı Mirasın Reddinin İptali Davası

12.02.2024
Koçak Hukuk | Alacaklıların Ve İflas İdaresinin Açtığı Mirasın Reddinin İptali Davası

Mirasın reddinin kötü niyetli olarak yapıldığı yani alacaklılara zarar verebilmek için miras reddedildiği taktirde alacaklılar Türk medeni kanunu 617. Madde uyarınca alacaklarına ulaşabilmek amacıyla mirasçılar aleyhine dava açabilir. Davanın koşulları Türk medeni kanunun 617. Maddesinde şu şekilde belirlenmiştir. ”Malvarlığı borcuna yetmeyen mirasçı, alacaklılarına zarar vermek amacıyla mirası reddederse; alacaklıları veya iflâs idaresi, kendilerine yeterli bir güvence verilmediği takdirde, ret tarihinden başlayarak altı ay içinde reddin iptali hakkında dava açabilirler. Reddin iptaline karar verilirse, miras resmen tasfiye edilir. Bu suretle tasfiye edilen mirastan reddeden mirasçının payına bir şey düşerse bundan, önce itiraz eden alacaklıların, daha sonra diğer alacaklıların alacakları ödenir. Arta kalan değerler ise, ret geçerli olsa idi bundan yararlanacak olan mirasçılara verilir.”


DAVANIN  KOŞULLARI


1-Mirasçı-borçlunun  mal varlığı ,borcuna yetmeyecektir. Yani, alacaklı alacağını mirasçının mevcut mal varlığından tahsil edebiliyorsa ;bu taktirde mirasçının mirası reddetmiş olması alacaklıyı ilgilendirmez. Alacaklının açmış olduğu davada mirasçının borca batık olduğunu ispatlaması gerekmektedir. Davayı açan iflas idaresi ise borçlu mirasçının halihazırda iflasına karar verildiği için ayrıca böyle bir ispata ihtiyacı yoktur. aciz belgesi dava şartı değildir.(prof dr Süleyman yılmaz miras hukuku davaları yetkin yayınları sy:116 İmre /Erman sy 374 İnan/Ertaş/Albaş s 520 Öztan s.403)


2-Bu davanın açılabilmesi için Malvarlığı borcunu ödemeye  yetmeyen mirasçının ,alacaklılarına zarar vermek kastıyla mirası reddetmesi gerekir. Örneğin mirası reddettiği esnada borca batık olmayan borçlu mirasçının daha sonra ekonomik durumu bozularak borca batık hale gelmiş ise; bu taktirde alacaklılarına zarar verme kastı hususunu davacının ispatlayamayacağı  ve  kanunun aradığı “zarar verme amacı” unsurunun gerçekleşmeyeceği düşüncesindeyiz.


3-Bu dava altı aylık hak düşürücü süre içerisinde açılmak zorundadır. Altı aylık süre zamanaşımı değil hak düşürücü süre olup mahkemece göz önünde tutulmak zorundadır. Nitekim Yargıtay 7. Hukuk Dairesi Esas : 2022/2897 Karar : 2023/3980 20.09.2023 tarihli kararında "Somut uyuşmazlıkta; miras bırakan..., 06/04/2020 tarihinde vefat etmiş, davalı ... 17/08/2020 tarihinde İncesu Sulh Hukuk Mahkemesi'ne müracaat ederek ''mirası kayıtsız şartsız reddettiğine'' dair beyanda bulunmuş, İncesu Sulh Hukuk Mahkemesinin 2020/160 Esas, 2020/297 Karar sayılı 16/12/2020 tarihli kararı ile mirasın gerçek reddi beyanının tesciline dair karar verilmiş, mirasın reddi kararının iptali konusundaki bu dava ise, 07/03/2021 tarihinde açılmıştır. Yani, mirasın reddine ilişkin beyan tarihi olan 17/08/2020 tarihi ile davanın açıldığı 07/03/2021 tarihi arasında TMK'nın 617/1 nci maddesindeki altı aylık hak düşürücü sürenin geçtiği\" gerekçesiyle davacının istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir….Temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararının ONANMASINA,” şeklinde karar vererek 6 aylık hak düşürücü sürenin mirasın reddine ilişkin beyan tarihinden itibaren başlayacağını içtihat etmiştir. Aynı yönde T.C. Yargıtay 7.HUKUK DAİRESİ Esas:2022-2491 -Karar:2023-3546 Karar Tarihi: 22.06.2023 7. HUKUK DAİRESİ Esas : 2022/1535 Karar : 2023/2535Karar Tarihi :11.05.2023


4-Alacaklılara yahut iflas idaresine yeterli güvence verilmemesi gerekir. Mirasçı(lar) tarafından alacaklılara yada iflas idaresine yeterli güvence verilmiş olması halinde bu dava açılmasının koşullarından biri ortadan kalkacaktır.


Reddin iptali davasının kabulü halinde tereke resmen tasfiye edilecektir.


DAVANIN TARAFLARI:

DAVACILAR : Alacaklısına zarar vermek kastıyla  mirası reddeden mirasçının alacaklı(ları) dır.

DAVALILAR : Alacaklısına zarar vermek kastıyla  mirası reddeden mirasçı(lar) dır.


GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME


Bu davada görevli ve yetkili mahkeme mirasbırakanın son ikametgahı Asliye Hukuk Mahkemesi dir.( Prof. Dr. Süleyman Yılmaz miras hukuku davaları yetkin yayınları sy:120 www.kazancı com.tr. Y.2.H.D. 2011/1085 E 2011/15751 K 13.10.2011 T)