Miras Olarak Borç Kaldı İse Ne Yapmalısınız? | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat Eğer miras bırakandan size borç kalmış ise 2 seçeneğiniz mevcut:a)tüm borçları ödersinizb)Mirası reddedersiniz.MİRASIN REDDİ NASIL YAPILIR?4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun…

Miras Olarak Borç Kaldı İse Ne Yapmalısınız? | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat Eğer miras bırakandan size borç kalmış ise 2 seçeneğiniz mevcut:a)tüm borçları ödersinizb)Mirası reddedersiniz.MİRASIN REDDİ NASIL YAPILIR?4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun…

Miras Olarak Borç Kaldı İse Ne Yapmalısınız? | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat Eğer miras bırakandan size borç kalmış ise 2 seçeneğiniz mevcut:a)tüm borçları ödersinizb)Mirası reddedersiniz.MİRASIN REDDİ NASIL YAPILIR?4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun…

Miras Olarak Borç Kaldı İse Ne Yapmalısınız? | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat Eğer miras bırakandan size borç kalmış ise 2 seçeneğiniz mevcut:a)tüm borçları ödersinizb)Mirası reddedersiniz.MİRASIN REDDİ NASIL YAPILIR?4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun… Miras Olarak Borç Kaldı İse Ne Yapmalısınız? | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat Eğer miras bırakandan size borç kalmış ise 2 seçeneğiniz mevcut:a)tüm borçları ödersinizb)Mirası reddedersiniz.MİRASIN REDDİ NASIL YAPILIR?4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun…
Koçak Hukuk

Miras Olarak Borç Kaldı İse Ne Yapmalısınız?

18.01.2019
Koçak Hukuk | Miras Olarak Borç Kaldı İse Ne Yapmalısınız?


Eğer miras bırakandan size borç kalmış ise 2 seçeneğiniz mevcut:

a)tüm borçları ödersiniz

b)Mirası reddedersiniz.MİRASIN REDDİ NASIL YAPILIR?

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 605/1  Yasal ve atanmış mirasçılar mirası reddedebileceğini öngörmektedir.

Mirasçılar Miras bırakının ölümünden itibaren 3 aylık süre içinde mirasın reddi davası açabilir. Mirasçılar bu davayı açtıkları takdirde miras bırakanın malvarlığından herhangi bir talepte bulunamazlar. Ancak miras bırakanın borçlarından da sorumlu olmazlar.


3 aylık süre içinde yapılan bu red  işlemine miras hukukunda ‘’Mirasın gerçek reddi denmektedir.’’


MİRASIN GERÇEK REDDİ DAVASI HANGİ MAHKEMEYE AÇILIR?


4721 sayılı TMK'nın 609. maddesinin dördüncü fıkrasında "Süresi içinde yapılmış olan ret beyanı, mirasın açıldığı yerin sulh mahkemesince özel kütüğüne yazılır ve reddeden mirasçı isterse kendisine reddi gösteren bir belge verilir." hükmüne yer verilmiştir.
Bu yasal düzenlemeye göre mirasın reddi istemi, mirasın açıldığı yerin sulh hukuk mahkemesinde mirasçı tarafından sözlü veya yazılı beyanla yapılabilir. Buradaki yetki kesin olup, miras bırakanın son yerleşim yerindeki sulh hukuk mahkemesi görevli ve yetkili mahkemedir ( TMK 609. md – Y.2.HD 2009/129191 E. - 2009/17413 K.).

MİRASIN GERÇEK REDDİ DAVALI YOKTUR.YANİ HASIMSIZ AÇILIR.


3 AYLIK MİRASIN REDDİ İÇİN GEREKLİ SÜREYİ KAÇIRDI İSENİZ VE MİRASI REDDETMEK İSTİYOR İSENİZ NE YAPMALISINIZ?


3 aylık mirasın reddi için gerekli süreyi kaçırdı iseniz ve mirası reddetmek istiyor iseniz ‘Mirasın Hükmen Reddine ‘başvurabilirsiniz. Mirasın hükmen reddinin koşulları mirasın gerçek reddinin koşullarından tamamen farklıdır.

YARGITAY 
14.Hukuk Dairesi 
Esas: 2017/ 5642 
Karar: 2018 / 1699 
Karar Tarihi: 07.03.2018


Ölüm tarihinde miras bırakanın ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tespit edilmiş ise, miras reddedilmiş sayılır (TMK m. 605/2). Mirasçılar Türk Medeni Kanunu'nun 610. maddesinde yazılı aykırılık da bulunmadıkça yani zımnen mirası kabul etmiş duruma düşmüş olmadıkça her zaman murisin ödemeden aczinin tespitini isteyebilir. Türk Medeni Kanunu'nun 606. maddesinde belirtilen süre bu davada uygulanmaz. Dava alacaklılara husumet yöneltilerek görülür. Bu davada yetkili mahkeme ise alacaklıların davanın açıldığı zamandaki ikametgahı mahkemesidir. Ayrıca Türk Medeni Kanununun Velayet Vesayet ve Miras Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Tüzüğün 39/2. fıkrası gereğince mirasın reddi yetkisini içeren özel vekaletname sunulması da zorunludur.


Bu davada önem arz eden  pek çok şart  vardır ve şartların tamamı uygun olmadıkça mirasın hükmen reddi mümkün değildir.

Mirasın Hükmen Reddine karar verilebilmesi için 

a) TEREKE İŞLEMLERİNE KARIŞAN, TEREKE MALLARINI GİZLEYEN VEYA KENDİNE MALEDEN MİRASÇI, MİRASI REDDEDEMEZ.

Ölümü tarihinde mirasbırakanın ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tespit edilmiş ise, miras reddedilmiş sayılır (TMK m. 605). Murisin ödemeden aczi ölüm tarihine göre belirlenir. Ölüm tarihi itibariyle, mirasbırakanın tüm malvarlığı terekenin aktifini, tüm borçları ise terekenin pasifini oluşturur. Terekenin pasifinin aktifinden fazla olması; terekenin ödemeden aczini ve dolayısıyla da terekenin borca batık olduğunu gösterir (TMK m. 605/2). Ancak, tereke borca batık olmasına rağmen; Türk Medeni Kanununun 610/2. maddesinde açıklanan şekilde tereke işlemlerine karışan, tereke mallarını gizleyen veya kendine maleden mirasçı, mirası reddedemez.(T.C YARGITAY 14.Hukuk Dairesi Esas: 2018/ 744 Karar: 2018 / 6193 
Karar Tarihi: 01.10.2018)


b)MİRASIN HÜKMEN REDDİ İSTEMLİ DAVA GÖREVLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDE AÇILABİLİR: Hükmen Red davası gerçek redden farklı olarak Asliye Hukuk mahkemesinde açılacaktır.


c)HÜKMEN RED DAVASI ALACAKLILAR DAVALI OLARAK GÖSTERİLEREK AÇILIR. Mirasın hükmen reddine ilişkin olarak açılan davalarda, terekenin açıkça borca batık olup olmadığının açıkça tespit edilmesi gerekmektedir. İcra takibi sonunda aciz vesikası düzenlenmesi halinde terekenin borca batık olduğu kabul edilir. Aksi halde terekenin borca batık olup olmadığı, murisin malvarlığı bulunup bulunmadığının usulüne uygun olarak, bankalar, trafik tescil müdürlüğü, vergi daireleri, belediyeler, tapu müdürlüğü v.b. Kurum ve kuruluşlardan sorulması, murisin alacak ve borçları zabıta marifetiyle de araştırılarak aktif malvarlığı ile takibe konu borç miktarı gözönünde tutularak aktif ve pasifinin tereddüde neden olmayacak şekilde belirlenmesi gerekir.

 

Terekenin borca batıklığı nedeniyle mirasın hükmen reddi (TMK m. 605 f. II) davasının alacaklılar hasım gösterilmek sureti ile açılması gerekir. (Y2HD, 12.03.2003, 2236-3374, GENÇCAN-TMK, s. 2280). 


Dava, terekenin borca batık olması nedeni ile hükmen reddi sebebine dayalı olarak açıldığından tüm tereke alacaklılarının olarak zorunlu olarak davada taraf olması gerektiği hususu İDM tarafından değerlendirilmemiştir. Taraf oluşumunun sağlanması dava şartlarından olup HMK 353/1-a-4 madde uyarınca bu hususun dairemizce tamamlanmasına yasal olanak bulunmamaktadır. İstanbul BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 7. Hukuk Dairesi
Esas: 2018 / 232 Karar: 2018 / 439 Karar Tarihi: 08.03.2018


 d)DAVADA YETKİLİ MAHKEME ALACAKLILARIN DAVANIN AÇILDIĞI ZAMANDAKİ İKAMETGAHI MAHKEMESİDİR. Ölüm tarihinde miras bırakanın ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tespit edilmiş ise, miras reddedilmiş sayılır (TMK m. 605/2). Mirasçılar, Türk Medeni Kanunu'nun 610. maddesinde yazılı aykırılık da bulunmadıkça, yani zımnen mirası kabul etmiş duruma düşmüş olmadıkça, her zaman murisin ödemeden aczinin tespitini isteyebilir. Türk Medeni Kanunu'nun 606. maddesinde belirtilen süre bu davada uygulanmaz. Dava alacaklılara husumet yöneltilerek görülür. Bu davada yetkili mahkeme ise alacaklıların davanın açıldığı zamandaki ikametgahı mahkemesidir. İzmir BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 14. Hukuk DairesiEsas: 2018 / 732 Karar: 2018 / 536 Karar Tarihi: 07.05.2018e)MİRAS KAYITSIZ ŞARTSIZ REDDEDİLMELİDİR. MK'nun 605/2. maddesi gereğince açılan mirasın hükmen reddi istemine ilişkin davalarda , ölüm tarihinde miras bırakanın ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tespit edilmiş ise, 3 aylık sürenin uygulanmayacağı, mirasın reddedilmiş sayılacağı (TMK m. 605/2). Mirasçıların Türk Medeni Kanunu'nun 610. maddesinde yazılı olan tereke işlerine, olağan yönetim işleri dışındaki işlemlerde bulunan, tereke mallarını gizleyen veya kendisine mal edinen mirasçının mirası red edemeyeceği, TMK 617 ve 618 maddelerinde ise alacaklıların reddin iptali davası açılabileceği, reddin iptaline karar verilirse, mirasın resmen tasfiye edileceği, ölümden önceki son 5 yıl içinde ki almış oldukları değerle sorumlu olacakları, yine TMK 612 maddesi uyarınca, en yakın mirasçıların tümü tarafından reddedilen mirasın iflas hükümlerine göre tasfiye edileceği belirtilmiş olmakla, alacaklıların taleplerinin açılacak bu davalarda ileri sürülebileceği yasa ve içtihatlarla sabittir.

Adana BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 1. Hukuk DairesiEsas: 2018 / 391 Karar: 2018 / 394 
Karar Tarihi: 24.04.2018f)TEREKE ÖLÜM TARİHİ İTİBARİ İLE BORCA BATIK OLMALIDIR.

Murisin ödemeden aczi ölüm tarihine göre belirlenir. Ölüm tarihi itibariyle, murisin tüm malvarlığı terekenin aktifini, tüm borçları ise terekenin pasifini oluşturur. Terekenin pasifinin aktifinden fazla olması terekenin ödemeden aczini ve dolayısıyla da terekenin borca batık olduğunu gösterir (TMK m. 605/2). Mirasın hükmen reddine ilişkin olarak açılan davalarda, terekenin açıkça borca batık olup olmadığının araştırılması gerekmektedir. İcra takibi sonunda aciz vesikası düzenlenmesi halinde terekenin borca batık olduğu kabul edilir. Aksi halde terekenin murisin ölüm tarihinde borca batık olup olmadığı, murisin malvarlığı bulunup bulunmadığının usulüne uygun olarak, bankalar, trafik tescil müdürlüğü, vergi daireleri, belediyeler, tapu müdürlüğü v.b. Kurum ve kuruluşlardan sorulması, murisin alacak ve borçları zabıta marifetiyle de araştırılarak aktif malvarlığı ile takibe konu borç miktarı gözönünde tutularak aktif ve pasifinin tereddüde neden olmayacak şekilde belirlenmesi, mirasçının mirası kabul anlamına gelen davranışlarda bulunup bulunmadığının araştırılması gerekir


g)MURİSİN REDDİ DAVALARINDA AVUKATLARA ÖZEL YETKİLİ VEKALETNAME HAZIRLANMALIDIR.HMK’nın 114/1.f maddesine göre “vekil aracılığıyla takip edilen davalarda, vekilin davaya vekalet ehliyetine sahip olması ve usulüne uygun düzenlenmiş bir vekaletnamenin bulunması” dava şartı olarak düzenlenmiş ve yine 115. maddenin 1. fıkrasında dava şartlarının mevcut olup olmadığının davanın her aşamasında kendiliğinden araştırılacağı ve 115.maddenin 2. fıkrasında ise dava şartı noksanlığında mahkemenin izleyeceği yol açıklanmıştır. TMK'nın Velayet Vesayet ve Miras Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Tüzüğün 39/2. fıkrası gereğince, mirasın reddi davasında, mirasın reddine dair özel yetki içeren vekaletnamenin dosyaya sunulması zorunlu olmakla..’ Adana BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 1. Hukuk DairesiEsas: 2018 / 278 Karar: 2018 / 288 Karar Tarihi: 27.03.2018