Mirastan Yoksun Kişinin Mirasçılık Belgesi Verilmesi Davası | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat Mirasçılık sıfatının yitirilip yitirilmediğine ilişkin davayı mirasçılık sıfatını yitiren kişi  açabileceği gibi diğer mirasçılar da açabilir ve kendisine bu yönde…

Mirastan Yoksun Kişinin Mirasçılık Belgesi Verilmesi Davası | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat Mirasçılık sıfatının yitirilip yitirilmediğine ilişkin davayı mirasçılık sıfatını yitiren kişi  açabileceği gibi diğer mirasçılar da açabilir ve kendisine bu yönde…

Mirastan Yoksun Kişinin Mirasçılık Belgesi Verilmesi Davası | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat Mirasçılık sıfatının yitirilip yitirilmediğine ilişkin davayı mirasçılık sıfatını yitiren kişi  açabileceği gibi diğer mirasçılar da açabilir ve kendisine bu yönde…

Mirastan Yoksun Kişinin Mirasçılık Belgesi Verilmesi Davası | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat Mirasçılık sıfatının yitirilip yitirilmediğine ilişkin davayı mirasçılık sıfatını yitiren kişi  açabileceği gibi diğer mirasçılar da açabilir ve kendisine bu yönde… Mirastan Yoksun Kişinin Mirasçılık Belgesi Verilmesi Davası | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat Mirasçılık sıfatının yitirilip yitirilmediğine ilişkin davayı mirasçılık sıfatını yitiren kişi  açabileceği gibi diğer mirasçılar da açabilir ve kendisine bu yönde…
Koçak Hukuk

Mirastan Yoksun Kişinin Mirasçılık Belgesi Verilmesi Davası

02.10.2023
Koçak Hukuk | Mirastan Yoksun Kişinin Mirasçılık Belgesi Verilmesi Davası

Mirasçılık sıfatının yitirilip yitirilmediğine ilişkin davayı mirasçılık sıfatını yitiren kişi  açabileceği gibi diğer mirasçılar da açabilir ve kendisine bu yönde bir belge  verilmesini talep edebilir. Ancak bu dava mirasçılık belgesi davasından farklı olarak Sulh  Hukuk Mahkemesinde değil Asliye Hukuk Mahkemesinde açılacaktır. Yetkili mahkeme miras bırakanın son ikametgahı mahkemesidir.


Mahkeme kararının gerekçesinde de belirtildiği gibi, mirasçılık belgesi maddi bir olayın varlığını ve kişiler arasındaki irs ilişkisini tespit eden belgeler­dendir. Bu olgu gözetildiğinde mirasçılıktan çıkarma, mirastan feragat ya da mirastan yoksunluk (mahrumiyet) hallerinin varlığı mirasçılık belgesi verilme­sine engel değildir. Ne var ki; mirasçılıktan çıkarma (ıskat), mirastan feragat ve­ya mahrumiyetin hukuki sonuçlarının terekenin paylaşımı sırasında gözetilece­ğine işaret edilmek suretiyle miras paylarını gösterir biçimde hüküm tesis edil­mesi gerekir. 7. HD. 20.06.2012 T. E:1637, K:4806 (E- uyar)

Görev kamu düzeni ile ilgilidir. Mahkeme, yargılamanın her aşamada talep üzerine veya kediliğinden görevli olmadığına karar verme imkanına sahiptir (HUMK. m.7/1). Mirasçılık belgesi verilmesi ve bu belgenin değiştirilmesi veya iptali ile ilgili davalara bakmak sulh hukuk mahkemesinin görevine girmektedir. Olayımızda uyuşmazlık daha önce alınan veraset ilamının değiştirilmesi değil, Medeni Kânunun 520/1. maddesi uyarınca mirasçılık sıfatının yitirilip yitirilmemesinin tespitine ilişkindir. Bu durumda davaya bakmak asliye hukuk mahkemesine aittir. O halde mahkemece, «dilekçenin görev yönünden reddine» karar vermek gerekirken, bu yön gözetilmeden işin esasının incelenmesi ve yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.

2. HD. 8.10.1992 T. E:8418, K:9238 (E uyar)

MK. 578/I uyarınca mirasçılık sıfatının yitirilmiş olup olmadığının tesbiti için açılan davaya, asliye hukuk mahkemesinde bakılacağı-

2. HD. 08.10.1992 T. 8418/9238 (E uyar)