Terekenin Resmen Tasfiyesi Davası | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat Mirasın resmen tasfiyesi T.M.K. 632-636 maddeleri arasında düzenlenmiş olup T.M.K.632. maddesinde düzenlenen Resmi tasfiye ile 636. Maddesinde düzenlenen resmi tasfiye…

Terekenin Resmen Tasfiyesi Davası | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat Mirasın resmen tasfiyesi T.M.K. 632-636 maddeleri arasında düzenlenmiş olup T.M.K.632. maddesinde düzenlenen Resmi tasfiye ile 636. Maddesinde düzenlenen resmi tasfiye…

Terekenin Resmen Tasfiyesi Davası | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat Mirasın resmen tasfiyesi T.M.K. 632-636 maddeleri arasında düzenlenmiş olup T.M.K.632. maddesinde düzenlenen Resmi tasfiye ile 636. Maddesinde düzenlenen resmi tasfiye…

Terekenin Resmen Tasfiyesi Davası | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat Mirasın resmen tasfiyesi T.M.K. 632-636 maddeleri arasında düzenlenmiş olup T.M.K.632. maddesinde düzenlenen Resmi tasfiye ile 636. Maddesinde düzenlenen resmi tasfiye… Terekenin Resmen Tasfiyesi Davası | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat Mirasın resmen tasfiyesi T.M.K. 632-636 maddeleri arasında düzenlenmiş olup T.M.K.632. maddesinde düzenlenen Resmi tasfiye ile 636. Maddesinde düzenlenen resmi tasfiye…
Koçak Hukuk

Terekenin Resmen Tasfiyesi Davası

02.01.2024
Koçak Hukuk | Terekenin Resmen Tasfiyesi Davası

Mirasın resmen tasfiyesi T.M.K. 632-636 maddeleri arasında düzenlenmiş olup T.M.K.632. maddesinde düzenlenen Resmi tasfiye ile 636. Maddesinde düzenlenen resmi tasfiye birbirinden farklıdır.   Her ikisi de terekenin (mirasın) tasfiyesini amaçlamakla birlikte; "terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesi" ve "terekenin resmen tasfiyesi" farklı kurumlardır. Her şeyden önce, terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesi İcra ve İflas Kanuna göre (İİK. m. 180; 208 vd); terekenin resmi tasfiyesi ise, Medeni Kanun hükümlerine göre (TMK m. 632-635) gerçekleştirilmek durumundadır. T.C. Yargıtay 14.HUKUK DAİRESİ Esas:2017-4222 Karar:2021-2498 Karar Tarihi:06.04.2021


TEREKENİN TMK 632. ve devamı MADDESİ GEREĞİNCE RESMEN TASFİYESİNİ İSTEYEBİLECEK KİŞİLER:


a) Her mirasçı mirası ret veya resmi deftere göre kabul edeceği yerde terekenin resmi tasfiyesini isteyebilir.,


Bu istek birlikte mirasçı olanlardan birinin mirası kabul etmesi halinde dahi dikkate alınmaz. Resmi tasfiye halinde mirasçılar terekenin borçlarından sorumlu tutulamazlar. (MK. m. 632) Miras bırakanın alacaklıları da istek halinde, alacakları ödenmediği veya kendilerine güvence verilmediği takdirde miras bırakanın ölümünden ya da vasiyetnamenin açılmasından başlayarak üç ay içersinde terekenin resmi tasfiyesini isteyebilirler. (MK. m. 633/1) Resmi Tasfiye Sulh Mahkemesince veya atayacağı bir yada birkaç tasfiye memuru tarafından yapılır. (MK. m. 634/1) Tasfiye memuru görevi ile ilgili işlerini Sulh Mahkemesinin gözetimi ve denetimi altında yürütür. (MK. m. 634 son ve Velayet ve Vesayet Tüzüğünün 50 ve müteakip maddeleri)  T.C. Yargıtay 2.HUKUK DAİRESİ Esas:2003-3244 Karar:2003-5572 Karar Tarihi:16.04.2003


TMK'nın 612. maddesi "en yakın yasal mirasçıların tamamı tarafından reddolunan mirasın sulh mahkemesince iflas hükümlerine göre tasfiye edileceğini, tasfiye sonunda arta kalan bir değer varsa bunun mirasını reddetmemişler gibi hak sahiplerine verileceğini" öngörmektedir. Buradaki "en yakın mirasçılar" kavramıyla anlatılmak istenen, murisin ölümünde ilk bakışta ve doğrudan doğruya mirasçı sıfatına sahip olan yasal mirasçılardır.


Her ikisi de terekenin (mirasın) tasfiyesini amaçlamakla birlikte; "terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesi" ve "terekenin resmen tasfiyesi" farklı kurumlardır. Her şeyden önce, terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesi İcra ve İflas Kanuna göre (İİK. m. 180; 208 vd); terekenin resmi tasfiyesi ise, Medeni Kanun hükümlerine göre (TMK m. 632-635) gerçekleştirilmek durumundadır.  T.C. Yargıtay 14.HUKUK DAİRESİ Esas:2017-4222 Karar:2021-2498 Karar Tarihi:06.04.2021Her ikisi de terekenin (mirasın) tasfiyesini amaçlamakla birlikte; "terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesi" ve "terekenin resmen tasfiyesi" farklı kurumlardır. Her şeyden önce, terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesi İcra ve İflas Kanuna göre (İİK. m. 180; 208 vd); terekenin resmi tasfiyesi ise, Medeni Kanun hükümlerine göre (TMK m. 632-635) gerçekleştirilmek durumundadır.  T.C. Yargıtay 14.HUKUK DAİRESİ Esas:2017-4222 Karar:2021-2498 Karar Tarihi:06.04.2021


T.C. Yargıtay 19.HUKUK DAİRESİ Esas:2004-10168 Karar:2005-5950 Karar Tarihi:26.05.2005


Resmi tasfiye halinde mirasçılar terekenin borçlarından sorumlu değildir. Mirası kayıtsız şartsız kabul edildiğine ilişkin delil sunulmadığına göre bu davalılar yönünden davanın REDDİNE karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulmasında isabet görülmemiştir.


b)  MİRAS BIRAKANIN ALACAKLILARI


Mirasbırakanın alacaklarını elde edemeyeceklerinden inandırıcı sebeplerle kuşku duyan alacaklıları, istedikleri halde alacakları ödenmediği veya kendilerine güvence verilmediği takdirde, mirasbırakanın ölümünden ya da vasiyetnamenin açılmasından başlayarak üç ay içinde, terekenin resmi tasfiyesini isteyebilirler.


c) VASİYET ALACAKLILARI :


Aynı koşulların varlığı halinde vasiyet alacaklıları da, haklarının korunması için gerekli önlemlerin alınmasını isteyebilirler. Burada dikkat edilmesi gereken husus vasiyet alacaklıların resmi tasfiye isteyemeyeceği ancak koruma önlemlerini isteyebileceğidir. Vasiyet alacaklısı vasiyetin yerine getirilmesi (infazı) talebinde bulunabilir.


DAVANIN DAVALILARI


“miras ortaklığının kişiliği ve husumet ehliyeti yoktur. Resmi tasfiye istediğin tüm mirasçılar hasım gösterilerek açılması uygundur diye düşünmekteyiz.”(Hukuk davaları ikinci baskı cilt iki sayfa 432  bölüm Yazarı Av.Erhan Günay. editörler av. Efrail Aydemir ,Av.Dr.Öğr Üyesi Ahmet Cemal Ruhi Av Sema Güleç Uçakhan  Av. Çilem bahadır  Av.Mutlu Dinç Seçkin Yayınevi)


TEREKENİN RESMİ TASFİYESİ HALİNDE MAHEKEMECE İZLENECEK PROSEDÜR


Madde 634 - Resmi tasfiye, sulh mahkemesince veya atayacağı bir ya da birkaç tasfiye memuru tarafından yapılır.


Resmi tasfiyeye terekenin defterinin düzenlenmesiyle başlanır ve aynı zamanda yapılacak ilanla mirasbırakanın alacaklılarından ve borçlularından, belirtilen süre içinde alacaklarını ve borçlarını bildirmeleri istenir.


Terekenin daha önce resmi defteri düzenlenmiş ise resmi tasfiye bu deftere göre yapılır.


Tasfiye memuru, göreviyle ilgili işlerini sulh mahkemesinin gözetim ve denetimi altında yürütür. Mirasçılar ve tereke alacaklıları, sulh mahkemesine, tasfiye memuru tarafından yapılan veya tasarlanan işlemlerden dolayı bunu öğrendikleri tarihten başlayarak yedi gün içinde yazılı olarak şikayette bulunabilirler.


OLAĞAN YOL İLE TASFİYE


T.M.K. 635 uyarınca Resmi tasfiye, mirasbırakanın yürüyen işlerinin tamamlanmasını, borçlarının yerine getirilmesini, alacaklarının tahsilini, vasiyet borçlarının terekenin olanağı ölçüsünde yerine getirilmesini, zorunlu olduğu takdirde mirasbırakanın haklarının ve borçlarının mahkemece tespitini ve mallarının paraya çevrilmesini kapsar.


Tasfiye memuru, tereke ile ilgili dava, takip ve idari işlemler hakkında mirasçılara bilgi vermekle yükümlüdür.


Terekedeki taşınmazlar, açık artırma veya bütün mirasçıların kabulü halinde pazarlık yoluyla satılır.


Mirasçılar, tasfiye devam ederken tasfiye için gerekli olmayan tereke mallarının ve paranın kısmen veya tamamen kendilerine verilmesini isteyebilirler.


İFLAS USULÜ İLE TASFİYE


T.M.K. Madde 636  uyarınca “ Mevcudu borçlarını ödemeye yetmeyen terekenin tasfiyesi, sulh mahkemesince iflas hükümlerine göre yapılır.”


T.C. Yargıtay 14.HUKUK DAİRESİ Esas:2018-4194 Karar:2021-2204 Karar Tarihi:29.03.2021


Muris ...’ın 11.12.2009 tarihinde ölümüyle, en yakın yasal mirasçıların tamamı tarafından TMK'nın 605/1, 609. maddelerdeki prosüdüre uygun olarak mirası reddolunduğundan; burada uygulanacak tasfiye usulü, "Terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesi" usulüdür. İcra ve İflas Kanununun 180. maddesi; reddolunan mirasın tasfiyesinin sekizinci bap (m. 208-256) hükümlerine göre; ait olduğu mahkemece yapılacağını hükme bağlamıştır. Öyleyse, mahkemece iflas masası teşkil edilip (m. 208), iflas dairesi oluşturulması, iflas dairesince tasfiyenin adi veya basit şekilde yapılmasına karar verildikten (m. 208/3) sonra seçilecek tasfiye yöntemine göre gerekli işlemlerin yapılmasının izlenmesi, terekeye (masaya) dahil hiçbir malvarlığı bulunmaz ise, iflas dairesince tasfiyenin tatiline karar verilip, bu hususun ilan edilmesi (m. 217), bu ilanda tereke alacaklıları tarafından otuz gün içinde iflasa müteallik muamelelerin tatbikine devam edilmesinin istenmemesi halinde iflasın kapatılacağının açıkça yazılması (m. 217); en son olarak da yürütülecek işlemlerin sonucuna göre iflasın kapanmasına (m. 254) karar verilebileceği gözönüne alınmalıdır.


T.C. Yargıtay 14.HUKUK DAİRESİ Esas:2016-17703 Karar:2020-6180 Karar Tarihi:14.10.2020


TMK'nın 612. maddesi "En yakın yasal mirasçıların tamamı tarafından reddolunan miras Sulh Hukuk Mahkemesince iflas hükümlerine göre tasfiye edilir.'' hükmünü, bu maddenin atıfta bulunduğu TMK'nın 636. maddesi "Mevcudu borçlarını ödemeye yetmeyen terekenin tasfiyesi, sulh mahkemesince iflas hükümlerine göre yapılır." hükmünü, 10.08.2003 tarih ve 25195 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Medeni Kanunu'nun Velayet, Vesayet ve Miras Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Tüzük'ün 52. maddesi, "Resmi deftere göre terekenin mevcudunun borçlarını ödemeye yetmediği anlaşılır veya başlangıçta mevcudun borcu karşılayacağı kanaati ile olağan usulle tasfiyeye başlanıp sonradan mevcudun borçları ödemeye yetmediği sonucuna varılırsa, sulh hakimi durumu derhal alacaklılara bildirir ve iflas usulü ile tasfiyeye karar vererek bu tasfiyeyi yapmak için bir veya birkaç memur atar. Bu tasfiye, İcra ve İflas Kanunu'nun iflasa ilişkin hükümlerine göre yapılır." hükmünü içermektedir.


Terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesinde "iflas idaresi" yerine "tasfiye memuru" ve "Ticaret Mahkemesi" yerine "Sulh Hukuk Mahkemesi" geçmektedir. Tasfiye memurunun işlemlerine karşı yapılacak şikayetleri, sıra cetveline itirazları incelemek ve tasfiyenin son bulduğuna karar vermek sulh hukuk mahkemesine aittir.


Somut olayda; TMK 612. maddesi uyarınca ...’nun vefatı sonucu mirasının tüm yasal mirasçıları tarafından ret edilmiş olduğuna göre mirasın reddi tespitini yapan 1. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından yukarıda açıklandığı üzere iflas hükümleri uyarınca tasfiye edilmesi gerektiğinden işbu dosyadaki dava dilekçesi ilgili mahkemeyi harekete geçirmeye yönelik talep olarak kabul edilerek dilekçenin ilgili mahkemeye gönderilmesi gerekirken terekeden el çekilmesine karar verilmesi doğru görülmemiş


T.C. Yargıtay 14.HUKUK DAİRESİ Esas:2015-18139 Karar:2017-2199 Karar Tarihi:21.03.2017


En yakın yasal mirasçıların tamamı tarafından reddolunan miras sulh hukuk mahkemesince iflas hükümlerine göre tasfiye edilir (TMK. md. 612). Bu madde uyarınca yapılacak tasfiye ise süreye bağlı değildir. Ayrıca sulh hukuk mahkemesince, en yakın mirasçıların mirası reddettiklerinin belirlenmesi halinde, herhangi bir başvuruya gerek olmadan kendiliğinden resmi tasfiye yoluna gidilmesi gerekir.


Türk Medeni Kanununun 633. madde hükmünün uygulanma yeri yoktur.


... Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2010/827 Esas, 2010/930 Karar sayılı dosyası üzerinden murisin en yakın mirasçılarının tamamı tarafından mirasın reddedilmiş olması sebebiyle, bu dosya üzerinden terekenin iflas hükümleri uyarınca tasfiyesi gereklidir.


Alacaklı Halkbank'ın talebi mirasın iflas hükümlerine göre tasfiyesine ilişkin mahkemeyi harekete geçirmeye yöneliktir. Bu durumda mahkemece TMK'nın 612. maddesi gereğince terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmek üzere alacaklı Halkbankasının talebinin ... Sulh Hukuk Mahkemesinin 2010/827 Esas-2010/930 Karar sayılı dosyasına gönderilmesine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiş kararın bu sebeple bozulması gerekmiştir.


T.C. Yargıtay 2.HUKUK DAİRESİ Esas:2006-19759 Karar:2007-14296 Karar Tarihi:24.10.2007


en yakın mirasçıları Germencik Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 22.12.2005 tarih 2005/493-563 sayılı kararı ile mirası reddetmişlerdir.


Bu durumda mirasın iflas hükümlerine göre tasfiyesi, borç ödendikten sonra da geriye kalan kısmın red vaki olmamış gibi, hak sahiplerine ödenmesi gerekir. İstek Türk Medeni Kanununun 612 ve 613. maddelerinin atfı nedeniyle aynı yasanın 636. maddesi hükmü uyarınca terekenin iflas kaidelerine göre tasfiyesine ilişkindir. Buradaki tasfiye süreye de bağlı değildir. Türk Medeni Kanununun 633. madde hükmünün uygulama yeri yoktur.


YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME :


Ölenin son ikametgahı Sulh Hukuk Mahkemesi yetkili ve Görevli mahkemedir.