Veraset İlamının Alınması (Mirasçılık Belgesinin Alınması) | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat Veraset ilamı alınması konusu Türk medeni kanununun 598. Maddesinde düzenlenmiştir. Bu madde uyarınca ‘Başvuru üzerine yasal mirasçı oldukları belirlenenlere, sulh…

Veraset İlamının Alınması (Mirasçılık Belgesinin Alınması) | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat Veraset ilamı alınması konusu Türk medeni kanununun 598. Maddesinde düzenlenmiştir. Bu madde uyarınca ‘Başvuru üzerine yasal mirasçı oldukları belirlenenlere, sulh…

Veraset İlamının Alınması (Mirasçılık Belgesinin Alınması) | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat Veraset ilamı alınması konusu Türk medeni kanununun 598. Maddesinde düzenlenmiştir. Bu madde uyarınca ‘Başvuru üzerine yasal mirasçı oldukları belirlenenlere, sulh…

Veraset İlamının Alınması (Mirasçılık Belgesinin Alınması) | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat Veraset ilamı alınması konusu Türk medeni kanununun 598. Maddesinde düzenlenmiştir. Bu madde uyarınca ‘Başvuru üzerine yasal mirasçı oldukları belirlenenlere, sulh… Veraset İlamının Alınması (Mirasçılık Belgesinin Alınması) | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat Veraset ilamı alınması konusu Türk medeni kanununun 598. Maddesinde düzenlenmiştir. Bu madde uyarınca ‘Başvuru üzerine yasal mirasçı oldukları belirlenenlere, sulh…
Koçak Hukuk

Veraset İlamının Alınması (Mirasçılık Belgesinin Alınması)

09.01.2021
Koçak Hukuk | Veraset İlamının Alınması (Mirasçılık Belgesinin Alınması)

Veraset ilamı alınması konusu Türk medeni kanununun 598. Maddesinde düzenlenmiştir. Bu madde uyarınca ‘Başvuru üzerine yasal mirasçı oldukları belirlenenlere, sulh mahkemesince veya noterlikçe* mirasçılık sıfatlarını gösteren bir belge verilir. Mirasçı atamaya veya vasiyete ilişkin ölüme bağlı tasarrufa mirasçılar veya başka vasiyet alacakları tarafından kendilerine bildirilmesinden başlayarak bir ay içinde itiraz edilmedikçe lehine tasarrufta bulunan kimseye , sulh mahkemesince atanmış mirasçı veya vasiyet alacaklısı olduğunu gösteren bir belge verir.


Mirasçılık belgesini geçersizliği her zaman ileri sürülebilir. Ölüme bağlı tasarrufun iptaline ilişkin dava hakkı saklıdır.’


Maddenin açık hükmü gereğince mirasçılık belgesi verilmesi istemi sulh hukuk mahkemesi yahut noterliğe yöneltilmelidir. Bu istemde bulunabilmek için miras bırakanın öldüğünün nüfus kaydına işlenmesi gerekmektedir. Nüfus kaydında halen sağ görünen bir kişi için mirasçılık belgesi talep edilemeyeceğinden öncelikle ölüm belgesiyle beraber nüfus müdürlüğüne başvurarak ölümün nüfus kaydına işlenmesini sağlanması şarttır.


Noterlere yapılacak başvuruda noterlerin işin yargılamayı gerektirdiği hallerde yahut basit bir incelemeyle miras oranlarının belirlenemediği hallerde mirasçılık belgesini vermeyi reddettiklerini ve talep sahiplerini sulh hukuk mahkemesine yönlendirdikleri görülmektedir. Mirasçılık belgesi verilmesi talebi ile açılacak dava hasımsızdır yani davalı olarak diğer mirasçılar gösterilmez. Ancak dava dilekçesinde mirasçıların tamamı biliniyorsa bu kişilerin gösterilmesi mahkemeye kolaylık sağlar.


Mirasçılık belgesi ilam niteliğinde olmadığından yalnızca aksi sabit olmadığı sürece geçerli bir belgedir kişinin aksi sabit oluncaya kadar mirasçı olduğuna dair karinedir.


Bu belgeyi talep etme hakkı olanlar miras bırakanın yasal mirasçılarıdır. Yasal mirasçılar mirastan feragat etmiş olsalar dahi resmi işlemlerde kullanılmak üzere veraset ilamı talebinde bulunabilirler. Bundan başka mirası reddetme düşüncesi olanlar da veraset ilamı için başvuruda bulunabilirler veraset ilamı almak için başvuruda bulunmak mirasın zımnen kabul edildiği anlamına gelmez. Bir davada davanın halli için mecburiyet bulunduğu taktirde mirasçılık ilişkisi olmayan üçüncü kişilere de veraset ilamı alınması için mahkemece yetki verilebilir.


Mirasçılık belgesi başvuruları ölenin son ikametgahında bulunan sulh hukuk mahkemesine yada mirasçılık belgesi almak isteyen kişinin ikametgahı yer mahkemesine yapılır. Veraset ilamı alındığı esnada sağ olmasına rağmen daha sonradan ölen kişinin mirasçıları da  kök veraset ilamını da yeniden çıkartmak zorunda olmayıp yalnızca ölen kişinin veraset ilamını çıkartması halinde de resmi makamlarda işlemlere devam edebilmektedirler.


Eşin mirasçılığı ve veraset ilamına etkisini ayrıca kan bağı ile bağlı olmayan üvey akrabaların durumu özellik gösterir. Boşanan eş mirastan pay alamayacaktır. Boşanma davası açılmış ancak kesinleşmeden önce miras bırakan ölmüş ise sağ kalan eşe karşı diğer mirasçılar örneğin; miras bırakanın çocukları davaya devam ederek sağ kalan eşin boşanmada kusurlu olduğunu ispatlayabilirler ise bu taktirde sağ kalan eş mirasçı olamaz. Üvey akraba da mirasçı olamaz.


Örnek miras paylaşımları: Sağ kalan eş ve üç çocuk olduğu taktirde ¼ sağ kalan eşe ¼ er pay da üç çocuğa kalacaktır. Çocuk sayısı arttıkça sağ kalan eşin hissesi artmaz veya azalmaz. Örneğin 5 çocuk olsaydı %25 sağ kalan eşe %15 er pay 5 çocuğun her birine kalacaktır.


Eş ile anne baba sağ kaldığı taktirde mirasın yarısı eşe diğer yarısı ¼ anneye ¼ babaya intikal eder. Sağ kalan eş mirasçının anneannesi ve dedesi veya onların çocukları ile birlikte sağ kalmış ise sağ kalan eş mirasın ¾ üne sahip olacaktır.