Çalışma Alanları | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat

Çalışma Alanları | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat

Çalışma Alanları | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat

Çalışma Alanları | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat Çalışma Alanları | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat
Koçak Hukuk

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

GAYRİMENKUL HUKUKU

Gayrimenkul hukuku temel olarak eşya hukuku  ve borçlar hukuku kurallarıyla düzenlenen ve taşınmazlar konusundaki hukuki ilişkileri düzenleyen hukuk disiplinidir

Gayrimenkul Hukuku ile ilgili başlıca dava türleri ve hukuki işlemler şunlardır.

*Tapu iptali ve tecili davaları

*Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin düzenlenmesi ve bu sözleşmelere dayalı olarak açılan davalar

*İpoteğin fekki (kaldırılması) davası

*Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin düzenlenmesi ve bu sözleşmeye dayalı davalar

*Şufa (önalım) davası

*Geçit hakkı davası

*İntifa (kullanım) hakkına dayalı davalar

*Kamulaştırma davaları

*İnşaat davaları

*Kamulaştırma davaları

*kentsel dönüşüm davaları

*Taşınmaza yapılan tecavüzün önlenmesi davaları

*Ecrimisil davaları

*İmar kanunundan kaynaklanan davalar

*Kira davaları

*Muvazaa sebebiyle tapu iptali ve tescili davaları


Gayrimenkul Hukuku Dava Çeşitleri Nelerdir?


1-Mecra Hakkı Davaları

2-Geçit Hakkı Davaları

3-İpoteğin Fekki (Kaldırılması) Davaları

4-Tapu Tahsis Belgesine Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davaları

5-İrtifak Hakkı Tesis Davaları

6-Taşınmaz Bedelinin Tespiti ve Tescili Davaları

7-Kamulaştırmadan Artan İşe Yaramaz Kısmın Bedelinin Tahsili Davaları

8-Baraj Mücavirinde Kalan Taşınmaz Bedellerinin Tahsili Davaları

9-Maddi Hatalara Karşı Düzeltim Davaları

10-Kamulaştırma İşleminin İptali Davaları

11-Tapulu Ancak Mülkiyeti İhtilaflı Taşınmazın Bedelinin Tespiti ve Tescili Davaları

12-Tapusuz Taşınmazın Bedelinin Tespiti ve Tescili Davaları

13-Zilyede Ödenen Bedele İstihkak Davaları

14-Kamulaştırmadan Vazgeçme Halinde Açılacak Davalar

15-Taşınmazın Olduğu Gibi Bırakılması Halinde Açılacak Geri Alma Davaları

16-Geri Verilecek Kamulaştırma Bedelinden Düşülecek Hasara İlişkin Davalar

17-Acele Kamulaştırma Davaları

18-Kamulaştırılan Taşınmaza Kesilen Mükerrer Tapunun İptali Davaları

19-Kamulaştırmasız El Atma Davaları

19a- Kamulaştırmasız Fiili El Atma Davaları

19b- Kamulaştırmasız Hukuki El Atma Davaları

20-Ecrimisil Davaları

21-Konut Finansmanı Kredisi İle Taşınmaz Satın Alımında İşlem Temelinin Çökmesi Sebebiyle Uyarlama Davası

22-Bankaların Konut Kredisi Sebebiyle Tüketicilere Olan Mesuliyetlerinden Doğan Davalar

23-Tasarrufun İptali Davaları

24-Muvazaaya Dayanan Tapu İptal ve Tescil Davaları

25-Kazanmayı Sağlayan Zilyetlik Nedenine Dayanan Tapu İptal ve Tescil Davası

26-Muris Muvazaasına Dayanan Tapu İptal ve Tescil Davası

27-Taşınmaz Satış Vaadine dayanan Tapu İptal ve Tescil Davaları

28-Önalım Hakkına Dayanan Tapu İptal ve Tescil Davası

29-Gabin,Hata, Hile ve İkrah Nedenlerine Dayanan Tapu İptal ve Tescil Davası

30-İnançlı İşlem Nedenine Dayanan Tapu İptal ve Tescil Davası

31-Ehliyetsizlik Nedenine Dayanan Tapu İptal ve Tescil Davası

32-Sahtecilik Nedenine Dayanan Tapu İptal ve Tescil Davası

33-Vekalet Görevinin Kötüye Kullanılması Nedenine Dayanan Tapu İptal ve Tescil Davası

34-3621 Sayılı Kıyı Kanuna Dayanan Tapu İptal ve Terkin Davası

35-Mirasçılığın Gizlenmesi Hukuksal Nedenine Dayanan Tapu İptal ve Tescil Davası

36-Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesine Dayanan Tapu İptal ve Tescil Davası

37-Yüklenicinin Temliki İşlemine Dayanan Tapu İptal ve Tescil Davası

38-Arazinin Mülkiyetinin Malzeme Sahibine Verilmesi Nedenine Dayanan Tapu İptal ve Tescil Davası

39-Mera İddiasına Dayalı Tapu İptal ve Sınırlandırma Davası

40-Çaplı Taşınmaza El Atmanın Önlenmesi Davası

41-Paydaşlar Arasında El Atmanın Önlenmesi Davası

42-Komşuluk Hakkından Kaynaklanan El Atmanın Önlenmesi Davası

43-Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlere El Atmanın Önlenmesi Davası

44-Yıkım (Kal) Davası

45-Müteahhidin Gecikmesi Sebebiyle Arsa Sahiplerinin Açacağı Tazminat ve Tapu İptal Davaları

46-Gayrimenkuldeki Ayıplar Sebebiyle Arsa Sahiplerinin Müteahit Aleyhine Açacağı Tazminat Davaları

47-Gayrimenkuldeki Eksiklik Sebebiyle Arsa Sahibinin Açacağı Tazminat Davaları

48-Satın Alınan Dairedeki Ayıp ve Eksikler Nedeniyle Satın Alanın Açtığı Tazminat Davaları

49-Tahliye Taahhüdü Sebebiyle Tahliye Davası

50-Ödenmeyen Kira Sebebi İle Hapis Tedbiri Uygulanması

51-Kira Bedelinin Tespiti Davası

52-İhtiyaç Sebebi İle Tahliye Davası

53-Yeni Malikin İhtiyacı Sebebi İle Tahliye Davası

54-Tahliye Taahhüdü Sebebi İle Tahliye Davası

55-Temerrüt Sebebi İle Tahliye (Kiracının Kira Bedelini Ödememesi Sebebiyle Tahliye)

56-Kiracının Kiralanana Zarar Vermesi Sebebi İle Tahliye ve Tazminat Davası