Çalışma Alanları | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat

Çalışma Alanları | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat

Çalışma Alanları | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat

Çalışma Alanları | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat Çalışma Alanları | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat
Koçak Hukuk

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

İCRA İFLAS HUKUKU

Borçlunun borcunu zamanında ödeyememesi halinde borçlu ile alacaklı arasındaki hukuki ilişkiyi düzenleyen alacaklının alacağını hangi usullerle alacağını belirleyen hukuk dalına icra iflas hukuku denir.

İcra iflas hukuku ile ilgili başlıca dava ve takipler  şunlardır :

-Tahliye taahhüdüne dayalı tahliye istemli icra takbi

*Memur muamelesini şikayet

*Genel Haciz Yoluyla İcra Takibi

*Kambiyo senetlerine mahsus icra takibi

*Kira alacağı icra takibi

*Bir işin yapılmasına ilişkin icra takipleri

*İlama dayalı icra takipleri

*Nafaka icra takibi

*Tasarrufun iptali davası

*İhalenin feshi davası


İcra Hukuku Dava Çeşitleri Nelerdir?

1-Haciz

2-Tehir-i İcra Kararı Getirmek Üzere Mehil Talebi

3-İcranın İadesi(Eski Hale Getirme)

4-Ödeme Emrine Karşı Borca İtiraz

5-Ödeme Emrine Karşı Yetkiye İtiraz

6-Ödeme Emrine Karşı İmzaya İtiraz

7-Mal Beyanı Verilmesi

8-İcra Dosyasının Yenilenmesi

9-Haciz İhbarnamelerine İtiraz

10-Hacizde İstihkak

11-Süresinde Satış İstenmemesi Nedeniyle Hacizlerin Kaldırılması

12-Taşınmaz ve Taşınır Mal Satışı (Pratik Bilgi)

13-Alacaklının İsteğiyle Taşınmaz Mal Satışı

14-Borçlunun İsteğiyle Taşınır Mal Satışı

15-Pazarlık Yolu İle Taşınır Malların Satışı

16-El Birliğiyle Mülkiyette Satışın Nasıl Yapılacağı

17-Borcun Taksitle Ödenmesine İlişkin Sözleşme ve Taahhütname

18-Borç Ödemeden Aciz Vesikası Alınması

19-Rehin Açığı Belgesi

20-İflas Masasına Alacak Kaydı

21-Alacağın Devri(Temlikname)

22-Kefalet Sözleşmesi

23-Rücu Belgesi

24-Emekli Maaşının Haczedilemeyeceğine Yönelik Şikayet

25-Ev Eşyasının Haczedilemeyeceğine Yönelik Şikayet

26-Traktörün Haczedilemeyeceğine Yönelik Şikayet

27-Meskeniyet Şikayeti

28-Aşkın/Taşkın Haciz Şikayeti 29-Hacizde Tertip Kuralına Aykırılık Şikayeti

30-İlama Aykırılık Şikayeti (Kesinleşmeden Takibe Koyma)

31-İlama Aykırılık Şikayeti (İşçi Alacaklarındaki Brüt Miktara, Faize ve Faiz Oranına İtiraz)

32-Fazla Verilen Paranın Geri Alınması Şikayeti

33-Tatil ve Talik Halleri Hakkında Şikayet

34-Tebligat; Usulsüz Tebligatın Tebliğ Tarihinin Düzeltilerek Öğrenme Tarihinin Tebliğ Tarihi Olarak Sayılması Şikayeti

35-Taşınmaz Rehni İpotek Akit Tablosunda Sayılı Bulunan Eklenti Taşınmazdan Ayrı Olarak Haczedilemeyeceğinin Şikayeti

36-Satış Yerinin Değiştirilmesi İstemi

37-Kıymet Takdirine İlişkin Şikayet/Kıymet Takdirine İtiraz Davası

38-İpoteğin Kaldırılması(Fekki) İstemi

39-İİK’NIN 121. M. Gereğince Yetki Belgesi İstemi

40-Adli Yardım Talebi

41-İcra Mahkemesi Hakiminin ve Mahkeme Zabıt Katibinin Reddi

42-Kambiyo Senetlerine Mahsus Takipte Borca İtiraz(Yetki, Zamanaşımı, İtfa, İmhal, Takas, Teminat

Senedi vb. Tüm İtirazlar); İmzaya İtiraz ve Kambiyo Hukuku Bakımından Şikayet

43-Kira Borcunun Ödenmemesi Nedeniyle Tahliye Davası

44-Kira Borcunun Ödenmemesi Nedeniyle İtirazın Kaldırılması ve Tahliye Davası

45-Ödeme Emrine Karşı Borca İtirazın Kesin Olarak Kaldırılması

46-Ödeme Emrine Karşı İmzaya İtirazın Kesin Olarak Kaldırılması

47-Ödeme Emrine Karşı Gecikmiş İtiraz

48-İcranın Geri Bırakılması Davası

49-Takibin Kesinleşmesinden Sonraki İtfa Nedeniyle Takibin İptali ve Mühlet Nedeniyle Takibin Ertelenmesi

50-Süre Tutum

51-Yargılamanın İadesi(Yenilenmesi)

52-İcra Ceza Suçları ve Yargılama Usulü

53-Çekle İlgili Karşılıksızdır İşlemi Yapılmasına Sebebiyet Verme Suçu

54-Şikayetten Feragat/Vazgeçme Nedeniyle Davanın ve Cezanın Düşmesi 55-Borcun Ödenmesi Nedeniyle Davanın ve Cezanın Düşmesi

56-Nafakaya İlişkin Karara Uymayan/ Nafaka Borcunu Ödemeyen Borçlunun Cezalandırılması

57-Taahhüdü İhlal Suçu

58-Ticareti Terk Eden Borçlunun Mal Beyanında Bulunmaması Nedeniyle Cezalandırılması

59-Kusurlu Olarak Sermaye Şirketinin İflasını İstemeyen Sanığın Cezalandırılması İstemi

60-Gerçeğe Aykırı Mal Beyanında Bulunan Kişilerin Cezalandırılması

61-Çocuk Teslimine İlişkin İcra Emrine Aykırı Davranan Sanığın Cezalandırılması