Uyuşturucu Madde Kullanma Suçu | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat UYUŞTURUCU MADDE KULLANMA SUÇU (TCK 191)Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri kişisel kullanım için satın alan ya da bulunduran kişi uyuşturucu madde…

Uyuşturucu Madde Kullanma Suçu | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat UYUŞTURUCU MADDE KULLANMA SUÇU (TCK 191)Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri kişisel kullanım için satın alan ya da bulunduran kişi uyuşturucu madde…

Uyuşturucu Madde Kullanma Suçu | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat UYUŞTURUCU MADDE KULLANMA SUÇU (TCK 191)Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri kişisel kullanım için satın alan ya da bulunduran kişi uyuşturucu madde…

Uyuşturucu Madde Kullanma Suçu | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat UYUŞTURUCU MADDE KULLANMA SUÇU (TCK 191)Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri kişisel kullanım için satın alan ya da bulunduran kişi uyuşturucu madde… Uyuşturucu Madde Kullanma Suçu | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat UYUŞTURUCU MADDE KULLANMA SUÇU (TCK 191)Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri kişisel kullanım için satın alan ya da bulunduran kişi uyuşturucu madde…
Koçak Hukuk

Uyuşturucu Madde Kullanma Suçu

16.05.2019
Koçak Hukuk | Uyuşturucu Madde Kullanma Suçu

UYUŞTURUCU MADDE KULLANMA SUÇU (TCK 191)

Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri kişisel kullanım için satın alan ya da bulunduran kişi uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma suçunu işlemiş olur.

    

UYUŞTURUCU MADDE KULLANMA VE BULUNDURMA SUÇU CEZASI

Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, T.C.K. 191/1 UYARINCA İKİ YILDAN BEŞ YILA KADAR HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILIR.


KAMU DAVASININ AÇILMASININ ERTELENMESİ

İlk kez bu suçtan dolayı yakalanan kişi hakkında kanun koyucu deyim yerindeyse ikinci bir şans vererek tedavi olması ,denetimli serbestlik koşullarını ihlal etmemesi  ve yeniden suç işlememesi halinde hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verileceğini vazetmiştir.


Bu suçtan dolayı başlatılan soruşturmada şüpheli hakkında 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 171 inci maddesindeki şartlar aranmaksızın, beş yıl süreyle kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilir. Cumhuriyet savcısı, bu durumda şüpheliyi, erteleme süresi zarfında kendisine yüklenen yükümlülüklere uygun davranmadığı veya yasakları ihlal ettiği takdirde kendisi bakımından ortaya çıkabilecek sonuçlar konusunda uyarır.

Erteleme süresi zarfında şüpheli hakkında asgari bir yıl süreyle denetimli serbestlik tedbiri uygulanır. Bu süre Cumhuriyet savcısının kararı ile üçer aylık sürelerle en fazla bir yıl daha uzatılabilir. Hakkında denetimli serbestlik tedbiri verilen kişi, gerek görülmesi hâlinde denetimli serbestlik süresi içinde tedaviye tabi tutulabilir.


Kişinin, erteleme süresi zarfında;

a) Kendisine yüklenen yükümlülüklere veya uygulanan tedavinin gereklerine uygun davranmamakta ısrar etmesi,

b) Tekrar kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alması, kabul etmesi veya bulundurması,

c) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanması,

hâlinde, hakkında kamu davası açılır.

DENETİMLİ SERBESTLİK SÜRESİ İÇİNDE TEKRAR UYUŞTURUCU KULLANMASI HALİNDE TEK CEZA VERİLMESİ

Erteleme süresi zarfında kişinin kullanmak için tekrar uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alması, kabul etmesi veya bulundurması ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanması, dördüncü fıkra uyarınca ihlal nedeni sayılır ve ayrı bir soruşturma ve kovuşturma konusu yapılmaz.

KAMU DAVASININ ERTELENMESİ KURUMUNUN 1 DEFAYA MAHSUS OLMASI
Kamu davasının açılmasından sonra, T.C.K.191/1 de tanımlanan suçun tekrar işlendiği iddiasıyla açılan soruşturmalarda T.C.K. 192/2 uyarınca kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verilemez.

Bu suç tipi ile uyuşturucu ticareti suçu birbirine çok yakın suçlar olup bu iki suçu birbirinden ayırmak gerekir.
Sanığın uyuşturucu bulundurma kastı kullanım maçı ile mi yoksa ticaret amacı ile midir? Sonuçları birbirinden çok farklı olacak bu soruya verilecek cevaba ilişkin  Yargıtay çeşitli kriterler ortaya koymuştur.


1-MİKTAR KRİTERİ

T.C. YARGITAY CEZA GENEL KURULU

E. 2014/10-7 K. 2014/322 T. 10.6.2014

Kişisel kullanım için kabul edilebilecek miktar, kişinin fiziksel ve ruhsal yapısıyla uyuşturucu veya uyarıcı maddenin niteliğine, cinsine ve kalitesine göre değişiklik göstermekle birlikte, Adli Tıp Kurumunun mütalaalarında esrar kullananların her defasında 1-1,5 gram olmak üzere günde üç kez esrar tüketebildikleri bildirilmektedir. Esrar kullanma alışkanlığı olanların bunları gözönüne alarak, birkaç aylık ihtiyaçlarını karşılayacak

miktarda esrar maddesini ihtiyaten yanlarında veya ulaşabilecekleri bir yerde bulundurabildikleri de adli dosyalara yansıyan ve bilinen bir husustur. Buna göre, esrar kullanan faillerin olağan sayılan bu süre içinde kişisel olarak kullanıp tüketebilecekleri miktarın üzerinde esrar maddesi bulundurmaları halinde, bulundurmanın kişisel kullanım amacına yönelik olmadığı kabul edilmelidir.


2-SAKLAMA BİÇİMİ KRİTERİ:

Şüphelinin uyuşturucu maddeyi satışa hazır halde fişek tabir edilen küçük paketlerde çok sayıda bulundurması durumunda bu uyuşturucu maddeleri ticari amaçla bulundurduğunu bu maddeleri satmak anacıyla bu şekilde paketlediği kabul edilmektedir.


3-DİNLEME KAYITLARI TEKNİK TAKİP VE SATIŞA YÖNELİK HAREKETLERİN TESPİTİ

Pek çok olayda artık asayiş birimleri teknik takip imkanlarından yararlanmaktadırlar. Böylece dinleme ve fotoğraflama yahut teknik takip ile uyuşturucu satıcılarının gün içinde kimlerle görüştüğü hangi sıklıkla görüştüğü tespit edilerek uyuşturucu temini yapan satıcıların uyuşturucuyu kimlerden alıp kimlere satış yaptığı tespit edilmekte böylece bağımlı için bulundurma fiiline uygulanacak ceza ile satıcı için bulundurma fiiline   uygulanacak ceza farklılaşmaktadır.


4-SAKLAMA YERİNİN SANIĞIN YAŞAM ALANINA UZAKLIĞI

Kullanıcı olan kişiler zula tabir ettikleri uyuşturucuyu sakladıkları yerleri yaşam alanlarına yakın seçerler. Genellikle evlerinin içinde saklamayı tercih eder ancak uyuşturucu ulaşımı çok zor kapalı  bir depoda ise bu takdirde uyuşturucunun kullanım amacıyla değil ticari amaçla bulundurulduğu kabul edilir.


Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran kişiler hakkında etkin pişmanlık hükümleri

T.C.K.192/2 uyarınca  Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran kişi, resmi makamlar tarafından haber alınmadan önce, bu maddeyi kimden, nerede ve ne zaman temin ettiğini merciine haber vererek suçluların yakalanmalarını veya uyuşturucu veya uyarıcı maddenin ele geçirilmesini kolaylaştırırsa, hakkında cezaya hükmolunmaz.
T.C.K.192/3 uyarınca Bu suçlar haber alındıktan sonra gönüllü olarak, suçun meydana çıkmasına ve fail veya diğer suç ortaklarının yakalanmasına hizmet ve yardım eden kişi hakkında verilecek ceza, yardımın niteliğine göre dörtte birden yarısına kadarı indirilir.
TCK 192/4  uyarınca  Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmaktan dolayı soruşturma başlatılmadan önce resmi makamlara veya sağlık kuruluşlarına başvurarak tedavi ettirilmesini isterse, cezaya hükmolunmaz. Bu durumda kamu görevlileri ile sağlık mesleği mensuplarının 279 uncu ve 280 inci maddeler uyarınca suçu bildirme yükümlülüğü doğmaz.