Sarkıntılık Suçu | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat Sarkıntılık suçu da cinsel suçlar kategorisinde olan suçlardan olup Cinsel saldırı başlığı altında düzenlenmiştir. Sarkıntılık suçundan bahsedebilmek için cinsel istekleri…

Sarkıntılık Suçu | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat Sarkıntılık suçu da cinsel suçlar kategorisinde olan suçlardan olup Cinsel saldırı başlığı altında düzenlenmiştir. Sarkıntılık suçundan bahsedebilmek için cinsel istekleri…

Sarkıntılık Suçu | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat Sarkıntılık suçu da cinsel suçlar kategorisinde olan suçlardan olup Cinsel saldırı başlığı altında düzenlenmiştir. Sarkıntılık suçundan bahsedebilmek için cinsel istekleri…

Sarkıntılık Suçu | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat Sarkıntılık suçu da cinsel suçlar kategorisinde olan suçlardan olup Cinsel saldırı başlığı altında düzenlenmiştir. Sarkıntılık suçundan bahsedebilmek için cinsel istekleri… Sarkıntılık Suçu | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat Sarkıntılık suçu da cinsel suçlar kategorisinde olan suçlardan olup Cinsel saldırı başlığı altında düzenlenmiştir. Sarkıntılık suçundan bahsedebilmek için cinsel istekleri…
Koçak Hukuk

Sarkıntılık Suçu

23.05.2019
Koçak Hukuk | Sarkıntılık Suçu

Sarkıntılık suçu da cinsel suçlar kategorisinde olan suçlardan olup Cinsel saldırı başlığı altında düzenlenmiştir. Sarkıntılık suçundan bahsedebilmek için cinsel istekleri tatmin amacıyla anlık ve belirli bir yoğunluğa ulaşmayan cinsel eylemlerin mağdurun bedenine fiziksel temas yoluyla uygulanması gerekir.

CİNSEL SALDIRININ SARKINTILIK DÜZEYİNDE KALMASI HALİNDE VERİLECEK CEZA

Cinsel davranışın sarkıntılık düzeyinde kalması hâlinde İKİ YILDAN BEŞ YILA KADAR HAPİS CEZASI verilir


FİZİKSEL TEMAS ÖLÇÜTÜ:

Fiziksel bir temas olmalıdır. Fiziksel temas yoksa ,mağdurun cinsel özgürlüğüne karşı yapılan saldırı var ise cinsel tacizden bahsedilebilir. Mağdurun cinsel dokunulmazlığı cinsel tatmin gayesi ile ihlal edilmiş olmalıdır. Türk Ceza Kanununun 102 ve 103 üncü maddelerinde tanımlanan suçların temel şekli ile 105 inci maddesinde tanımlanan cinsel taciz suçu arasındaki ayırım ölçütü, fiziksel temastır. 105 inci maddede tanımlanan suçun oluşabilmesi için mağdurun vücuduna fiziksel bir temas söz konusu değildir. Buna karşılık, cinsel arzuların tatmini amacına yönelik olarak mağdurun vücuduna fiziksel temasta bulunulması halinde, mağdurun çocuk olup olmamasına göre 102 veya 103 üncü maddede tanımlanan suçlardan biri oluşmaktadır.


 • HAREKETLERİN CİNSEL ARZULARI TATMİN ETMEYE YÖNELİK OLMASI ÖLÇÜTÜ:

  Bu suçu mağdur kişinin vücudu üzerinde gerçekleştirilen, cinsel arzuları tatmin amacına yönelik ve fakat cinsel saldırı düzeyine  varmayan cinsel davranışlar oluşturmaktadır. Suçun oluşması için, gerçekleştirilen hareketlerin objektif olarak şehevî nitelikte bulunmaları yeterlidir; failin şehevi arzularının fiilen tatmin edilmiş olması gerekmez.Bu suçun oluşması için anlık ve keyahut kesik kesik süreklilik arzetmeyem filler gerçekleştirlmelidir.Failin mağdurun kalçasını ellemesi yanaktan makas alma yanaktan öpme cinsel amaçla göğüslere anlık dokunma sarkıntılık fiilleridir.

  Cinsel arzuları tatmin amacıyla olmayan tokalaşma sarılma otobüste istemeyerek sürtünerek geçme arkadaşça ele dokunma ya da yanaktan öpme gibi hareketler günlük hayatın olağan akışı içinde yapılmış ise ise suç oluşmaz.


 • RIZA ÖLÇÜTÜ:

  Bu fiziksel temas mağdurun rızası dışında oluşmalıdır.18 yaşından büyük ve eylemin anlamını kavrayabilen yeterli zihinsel ve bilişsel yeteneğe sahip bireyler bu eyleme rıza gösterebilirler.

  Zihinsel ve bilişsel yeterliliği eylemin anlamını kavrayamayacak durumda olanların rızasının var olduğu iddiası dinlenmez. Ancak zihinsel ve bilişsel olarak eylemin anlamını kavrayamayacağı sadece hekimlerce anlaşılabiliyorsa ve fail de mağdurun zihinsel ve bilişsel yetersizliği konusunda bilgi sahibi değil ise bu takdirde cezalandırılmaz. Bu konuda adli tıptan rapor alınması zorunludur.

  Mağdurun iradesini ortadan kaldıran fiiller de rızanın varlığını ortadan kaldırır. Örneğin şiddet cebir hile tehdit mağdurun iradesini ortadan kaldırmakta kullanılabileceği gibi  bilincinin yitirilmesine neden olmak veya örneğin uyku hâli dolayısıyla bilincinin kapalı olmasından yararlanmak suretiyle de bu suçlar işlenebilirler. Bilincin yitirilmesine mağdur kendisi dahi neden olsa söz gelimi  aşırı alkol veyahut uyuşturucu alarak mağdur bilincini kaybetmiş olsa dahi bu takdirde yine de rızanın var olduğu kabul edilemez. Maddenin dördüncü fıkrasına göre, bu suçun işlenmesi sırasında mağdurun direncinin kırılmasını sağlayacak ölçünün ötesinde cebir kullanılması durumunda, ayrıca kasten yaralama suçundan dolayı cezaya hükmetmek gerekecektir.Cebir için ayrıca cezalandırılabilmesi için T.C.K. 87.maddesinde ifadesini bulan eylemle cebirin gerçekleşmesi gerekmektedir.86. maddde düzeyinde kalan cebir söz konusu ise ayrıca ceza verilmez.


 • ANLIK VE KESİK KESİK OLMA (SÜREKLİLİK) ÖLÇÜTÜ:

  Cinsel eylem belli bir yoğunluk düzeyini yani sarkıntılık düzeyini aşmamalıdır. Sanığın fiilen tatmin olması gerekmez .Cinsel tatmin amacıyla sürekli öpme sarılma Mahrem yerlerin (anlık değil ) uzun süreli  okşanması fiilleri sarkıntılık değil cinsel saldırının basit şeklinin düzenlendiği T.C.K.102/1 maddesindeki suçu oluşturacaktır. Mağdurun vücuduna herhangi bir organ veya cisim sokulmamış olmalıdır. Aksi durumda nitelikli  cinsel saldırı suçu oluşacaktır.

 • Suçun mağduru farklı cinsten bir kişi olabileceği gibi, aynı cinsten bir kişi de olabilir.

 • Suçun Faili herkes olabilir.Bu suçun failinin eskiden kadın olamayacağı düşünülmekte idi ancak T.C.K. 102.madde uyarınca kadınlar da bu suçun faili olabilir.

 • Suç şikayete  tabidir.Yani mağdur fail  hakkında şikayetçi olmadığı takdirde takibat yapılamaz.

Sarkıntılık ile cinsel saldırı arasındaki fark sarkıntılığın anlık olmasıdır. Somut olayın özelliklerine göre ani hareketlerle yapılan cinsel saldırılar sarkıntılık seviyesinde kabul edilecektir. Genel olarak elbise üzerinden 1 defalık elleme şeklinde gerçekleşen filler sarkıntılık kabul edilmektedir. Sanığın sokakta arkadan yaklaşarak mağdurenin kalçasını ellemesi sarkıntılık olduğu gibi otobüste 1 defa kalçasını ellemesi de sarkıntılık kabul edilmekte ancak mağdurenin yer değiştirmesine rağmen sanığın otobüsün içinde mağdureyi takip ederek elle yahut fordçuluk  tabir edilecek şekilde devamlılık arzeden fiziksel teması cinsel saldırı kabul edilmektedir. Yine göğüslere dokunulması sarkıntılık olarak kabul edilmiş iken arkadan sarılarak birden fazla göğüslere dokunması belli bir süre devam eder tarzda sıktırması gibi filler cinsel saldırının kapsamındadır. Bu durum günlük hayat deneyimlerine ve hakimin takdirine son derece bağlı bir değerlendirme olup ayrıca mağdurun beyanlarının da aradaki farkın tespiti bakımından önemi vardır. Hukukçu olmayan kişiler kimi zaman Ağır Ceza Mahkemelerinde Mahkeme Başkanının mağdura uzun uzun soru sorarak en ince ayrıntısına kadar eylemi tarif ettirmesine isyan etmektedirler. Ancak tecrübeler göstermiştir ki eylemin nitelikli cinsel saldırı mı yoksa basit cinsel saldırı mı yoksa sarkıntılık mı olduğunun anlaşılması ve hakikatin tam olarak ortaya çıkması için mağdurun beyanının tam ve etraflıca alınması gerekir.


DAHA AĞIR CEZAYI GEREKTİREN HALLER (TCK.102/3)

Bazı özel ilişkiler veya sıfatlar nedeniyle söz konusu suçun işlenmesi hali de bu suç bakımından daha ağır cezayı gerektiren nitelikli unsur olarak kabul edilmektedir. Bu kapsamda, suçun

a) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,
b) Kamu görevinin, vesayet veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,
c) Üçüncü derece dâhil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş, evlat edinen veya evlatlık tarafından,
d) Silahla veya birden fazla kişi tarafından birlikte,
e) İnsanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamların sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,

işlenmesi hâlinde, sarkıntılık suçundan dolayı verilen cezalar yarı oranında artırılır.