Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme (Yayma) veya Ele Geçirme Suçu | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat Bu suç Türk Ceza  Kanununun   136.maddesinde düzenlenmiştir.Bu madde hükmü ile hukuka uygun olarak kaydedilmiş olsun veya olmasın, kişisel verileri hukuka…

Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme (Yayma) veya Ele Geçirme Suçu | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat Bu suç Türk Ceza  Kanununun   136.maddesinde düzenlenmiştir.Bu madde hükmü ile hukuka uygun olarak kaydedilmiş olsun veya olmasın, kişisel verileri hukuka…

Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme (Yayma) veya Ele Geçirme Suçu | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat Bu suç Türk Ceza  Kanununun   136.maddesinde düzenlenmiştir.Bu madde hükmü ile hukuka uygun olarak kaydedilmiş olsun veya olmasın, kişisel verileri hukuka…

Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme (Yayma) veya Ele Geçirme Suçu | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat Bu suç Türk Ceza  Kanununun   136.maddesinde düzenlenmiştir.Bu madde hükmü ile hukuka uygun olarak kaydedilmiş olsun veya olmasın, kişisel verileri hukuka… Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme (Yayma) veya Ele Geçirme Suçu | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat Bu suç Türk Ceza  Kanununun   136.maddesinde düzenlenmiştir.Bu madde hükmü ile hukuka uygun olarak kaydedilmiş olsun veya olmasın, kişisel verileri hukuka…
Koçak Hukuk

Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme (Yayma) veya Ele Geçirme Suçu

04.01.2021
Koçak Hukuk | Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme (Yayma) veya Ele Geçirme Suçu

Bu suç Türk Ceza  Kanununun   136.maddesinde düzenlenmiştir.


Bu madde hükmü ile hukuka uygun olarak kaydedilmiş olsun veya olmasın, kişisel verileri hukuka aykırı olarak başkalarına vermek, yaymak veya ele geçirmek, bağımsız bir suç olarak tanımlanmıştır.


Türk Ceza  Kanununun 136/1 uyarınca  ‘Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi İKİ YILDAN DÖRT YILA KADAR HAPİS CEZASI İLE cezalandırılır.’


Yargıtay örnek bir kararında ‘TCK'nun 136. maddesinde korunan hukuki değer genel olarak kişilerin özel hayatı ve hayatın gizli alanı, özelde ise kişisel verilerdir. Bu düzenlemeler ile tüm kişisel veriler koruma altına alındığından kişisel verilerin mutlaka gizli olması zorunlu değildir. Gizli olmayan ve herkes tarafından bilinen kişisel veriler de hukuka aykırı eylemlere karşı korunmalıdır. Zira kişisel verilerin korunmasına ilişkin suçlarda korunan hukuki değer "sır" olmayıp, verinin ilgilisi olan kişinin kişilik haklarıdır.(Murat Volkan Dülger, Bilişim Suçları ve İnternet İletişim Hukuku, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2014, 4. bası, s.579, 588-593)


FACEBOOKTA, İNSTAGRAMDA YAHUT DİĞER SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA BİR KİŞİNİN  HABERSİZCE  FOTOĞRAFINI YAYINLAMAK SUÇU NEDİR?


Facebook’ta kişilerin haberi olmadan fotoğraf yayınlama suçu yayınlanan fotoğrafın i̇çeriğine göre değişmektedir. Sadece baş ve  yüz  kısmını gösterir fotoğraflar kişilerin  haberi olmadan yayınlanırsa Türk Ceza  Kanununun   136.maddesinde düzenlenen suç oluşacaktır.


‘Şikayetçinin babasına ait facebook adresinde daha önce yayınladığı sadece baş ve yüz kısmını gösteren resmi, şikayetçinin başkalarının görmesini ve bilmesini istemeyeceği özel yaşam alanına ilişkin bir görüntü olarak kabul edilemeyeceğinden, şikayetçinin kişisel veri niteliğindeki resmini, hukuka uygunluk nedenlerinin bulunmaması nedeniyle hukuka aykırı olduğunda tereddüt bulunmayan bir yöntemle interenet sitesinde şikayetçi adına oluşturduğu sahte hesapta profil resmi olarak kullanan sanığın eyleminin, TCK'nın 136/1. madde ve fıkrasında tanımlanan verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçunu oluşturacağı gözetilmeden, suç vasfında yanılgıya düşülerek, yasal ve yeterli olmayan gerekçelerle sanık hakkında TCK'nın 134/2. madde ve fıkrasında düzenlenen özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan mahkumiyet kararı verilmesi bozmayı gerektirmiştir.’ T.C. YARGITAY 12.CEZA DAİRESİ Esas , : 2018/8198 Karar , : 2019/6187 T : 15.05.2019


Ancak kişinin  bikinili fotoğraflarını paylaşmak TCKnun 134. maddesinde düzenlenen suçu oluşturacaktır.Yargıtay emsal bir kararda “Olusa ve dosya kapsamına göre; sanığın, katılanın facebook profil resmini alıp sahte isimle  açtığı facebook hesabında profil resmi olarak kullanıp, katılan ile aynı işyerinde çalışan Nuriye adlı  kişiye arkadaşlık teklifinde bulunması şeklinde sübut bulan eyleminin verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçunu oluşturacağına ilişkin yerel mahkemenin kabulünde bir isabetsizlik görülmemiştir . 12.CD. 04/10/2017, 3450/7031” demek suretiyle bu durumu belirlemiştir ve yine bir başka emsal kararında “Sanığın katılan adına açtığı sahte facebook adresinden katılanın bikinili fotoğrafını yayınlayan sanığın sübut bulan eyleminin TCK'nin 134/2. madde ve fıkrasında düzenlenen özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu oluşturduğu gözetilmeden, delillerin takdirinde hataya düşülerek yazılı şekilde TCK'nın 136/1. madde ve fıkrasında düzenlenen verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçundan yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi,” 12.CD. 27/11/2017, 250/9459 Kararlarını vererek buradaki kıstaslarını belirlemiştir.


TCK'nun 136. maddesindeki "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçu, seçimlik hareketli bir suç olarak düzenlenmiştir. Hukuka aykırı olarak kişisel verilerin başkasına verilmesi, kişisel verilerin yayılması ve kişisel verilerin ele geçirilmesi şeklindeki seçimlik hareketlerin birinin gerçekleştirilmesiyle suç işlenmiş olacaktır.


"Kişisel verileri bir başkasına verme" seçimlik hareketinde, maddede geçen "başkası" gerçek bir kişi olabileceği gibi tüzel kişi de olabilecek, veriler bu kişilere elden, posta ya da internet üzerinden elektronik posta ile vb. şekillerde verilebilecektir. Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlüğünde "vermek"; "üzerinde, elinde veya yakınında olan bir şeyi birisine eriştirmek, iletmek, düşünce veya bilgi anlatan şeyleri başkalarına iletmek, bildirmek" şeklinde açıklanmıştır. Bu seçimlik harekette verilerin hukuka uygun ya da aykırı yöntemle elde edilmiş olmasının önemi bulunmamakta olup, önemli olan husus verme eyleminin hukuka aykırı olmasıdır.


"Kişisel verileri yayma" seçimlik hareketi de çeşitli şekillerde gerçekleştirilebilecektir. İnternet üzerindeki bir web sitesinde kişisel verileri yayınlamak, birçok kişiye elektronik posta ile ya da telefondan kısa mesajla göndermek, yazılı ya da görsel medyada yayınlamak gibi... Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlüğünde "yaymak"; "birçok kimseye duyurmak, çevreye dağılmasına sebep olmak" olarak açıklanmıştır.


"Kişisel verilerin ele geçirilmesi" seçimlik hareketi ise; kişisel verilerin kayıtlı olduğu belgelerin alınması ya da kayıtlı olduğu bilişim sisteminden ele geçirilmesi vb... şekillerde gerçekleştirilebilecektir. Ele geçirme fiili, başkasının hakimiyeti altında bulunan bir kişisel verinin, failin hakimiyeti altına girmesi ile gerçekleşmiş olacaktır.


Bu suçta herhangi bir neticenin gerçekleşmesi aranmadığından maddede sayılan seçimlik hareketlerin yapılmasıyla suç oluşacaktır. Bu açıdan TCK'nun 136. maddesindeki "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" soyut tehlike suçudur.


Sanığın adına ve …... bulunan adresine kayıtlı ADSL hattı üzerinden …... tarihinde "…....." IP numarası ile "www..........com" isimli arkadaşlık sitesine "canans" rumuzu kullanılarak oluşturulan profilde, katılanın rızası dışında telefon numarası ile gezip eğlenmeyi seven erkeklerle tanışmak istediği bilgisine yer verildiği, siteye giren kişilerce katılanın telefonuna çeşitli mesajlar gönderildiği olayda;….... katılana ait telefon numarasının verildiği arkadaşlık sitesindeki üyelik işleminin, sanığın adına kayıtlı ADSL hattını kullanan bilgisayar üzerinden gerçekleştirildiğine ilişkin bilirkişi raporu ile …..........................şirketi yazıları karşısında üzerine atılı verileri hukuka aykırı yayma suçunu işlediği kabul edilmelidir.’ Yargıtay ceza Genel kurul kararı 2012/1514 E.  ,  2014/312 K.


VERİLERİ HUKUKA AYKIRI OLARAK VERME VEYA ELE GEÇİRME SUÇUNUN NİTELİKLİ   HALLERİ


Türk Ceza  Kanununun   137  Madde metninde bu Bölümde tanımlanan suçların daha ağır ceza ile cezalandırılmayı gerektiren nitelikli hâlleri tanımlanmış bulunmaktadır.


MADDE 137 - (1) Yukarıdaki maddelerde tanımlanan suçların;

a) Kamu görevlisi tarafından ve görevinin verdiği yetki kötüye kullanılmak suretiyle,

b) Belli bir meslek ve sanatın sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle,

İşlenmesi halinde, VERİLECEK CEZA YARI ORANINDA ARTIRILIR.


Bu suçlar da soruşturma ve kovuşturmanın şikayete tabi olup olmadığı meselesi:TCKnun 135,136 ve 137. Maddelerdeki suçlar şikayete tabi olmayıp kamu davası olarak takip edilir.