İş Hukukunda Arabuluculuğa Başvuru Mecburiyeti ve Arabuluculuk Süreci | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat İş Mahkemeleri Kanunun 3. Maddesi ile getirilmiştir. Söz konusu maddeye göre:Kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren…

İş Hukukunda Arabuluculuğa Başvuru Mecburiyeti ve Arabuluculuk Süreci | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat İş Mahkemeleri Kanunun 3. Maddesi ile getirilmiştir. Söz konusu maddeye göre:Kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren…

İş Hukukunda Arabuluculuğa Başvuru Mecburiyeti ve Arabuluculuk Süreci | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat İş Mahkemeleri Kanunun 3. Maddesi ile getirilmiştir. Söz konusu maddeye göre:Kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren…

İş Hukukunda Arabuluculuğa Başvuru Mecburiyeti ve Arabuluculuk Süreci | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat İş Mahkemeleri Kanunun 3. Maddesi ile getirilmiştir. Söz konusu maddeye göre:Kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren… İş Hukukunda Arabuluculuğa Başvuru Mecburiyeti ve Arabuluculuk Süreci | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat İş Mahkemeleri Kanunun 3. Maddesi ile getirilmiştir. Söz konusu maddeye göre:Kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren…
Koçak Hukuk

İş Hukukunda Arabuluculuğa Başvuru Mecburiyeti ve Arabuluculuk Süreci

06.01.2021
Koçak Hukuk | İş Hukukunda Arabuluculuğa Başvuru Mecburiyeti ve Arabuluculuk Süreci

İş Mahkemeleri Kanunun 3. Maddesi ile getirilmiştir. Söz konusu maddeye göre:


Kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır. İŞ KAZASI VEYA MESLEK HASTALIĞINDAN KAYNAKLANAN maddi ve manevi tazminat ile bunlarla ilgili tespit, itiraz ve rücu Davaları Hakkında Birinci Fıkra Hükmü Uygulanmaz.


Bu kurala uyulmadan dava açılması halinde neticesi HUAK 18-A/2 maddesinde açıkça düzenlenmiş olup ;


Davacı, arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamadığına ilişkin son tutanağın aslını veya arabulucu tarafından onaylanmış bir örneğini dava dilekçesine eklemek zorundadır. Bu zorunluluğa uyulmaması hâlinde mahkemece davacıya, son tutanağın bir haftalık kesin süre içinde mahkemeye sunulması gerektiği, aksi takdirde davanın usulden reddedileceği ihtarını içeren davetiye gönderilir. İhtarın gereği yerine getirilmez ise dava dilekçesi karşı tarafa tebliğe çıkarılmaksızın davanın usulden reddine karar verilir. Arabulucuya başvurulmadan dava açıldığının anlaşılması hâlinde herhangi bir işlem yapılmaksızın davanın, dava şartı yokluğu sebebiyle usulden reddine karar verilir.


Bu sebeple iş hukukundan kaynaklanan kıdem tazminatı fazla çalışma ulusal ve genel bayram tatili ücreti ücret alacağı ve benzeri davalar (İŞ KAZASI VEYA MESLEK HASTALIĞINDAN KAYNAKLANMADIĞI sürece) için arabulucuya başvurma şart vardır. Sigortalılığın tespiti davasında da arabulucuya başvuru yapılamaz. Başvuru, uyuşmazlığın konusuna göre yetkili mahkemenin bulunduğu yer arabuluculuk bürosuna, arabuluculuk bürosu kurulmayan yerlerde ise görevlendirilen yazı işleri müdürlüğüne yapılır. (Yani adliyede arabuluculuk bürosuna başvurmanız halinde sizin elinize bir form verirler ve o formun doldurulmasını isterler o formun doğru doldurulması çok önemlidir.)


Bu başvurunun davanın tabi olduğu zamanaşımı ve hak düşürücü süre içinde yapılmış olması gerekir. Arabuluculuk bürosuna başvurulmasından son tutanağın düzenlendiği tarihe kadar geçen sürede zamanaşımı durur ve hak düşürücü süre işlemez.


4857 sayılı İş Kanunu’nun 18. maddesine göre, otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır. Bu çerçevede, İş Kanunu ve Basın İş Kanunu kapsamında otuz veya daha fazla işçinin çalıştığı işyerlerinde, en az altı aylık kıdemi olan ve belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçilerin sözleşmesini, işveren feshetmek istediği takdirde, işçinin yeterliliğinden, davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak ve dayandığı sebebi açık şekilde belirtmek zorundadır. Buna karşı feshe muhatap olan işçi, feshin geçersizliğini ileri sürerek arabulucuya başvurabilir; arabuluculuk süreci başarısız olursa, feshin geçersizliğini mahkeme (veya özel hakem) önünde dava edebilir.22 Kanun’un 20. maddesine göre ise, iş sözleşmesi feshedilen işçi, işe iadesini talep ediyorsa, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren, bir ay içinde işe iade talebiyle, önce arabulucuya başvurmak zorundadır. Arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamaması hâlinde, son tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren, iki hafta içinde iş mahkemesinde dava açılabilir. (işe iade taleplerinde dava şartı olan (zorunlu) arabuluculuk Özlem Özekes tbb dergisi 2018 138.sayı sy 281 vd)


Arabulucu, komisyon başkanlıklarına bildirilen listeden büro tarafından belirlenir. Ancak tarafların listede yer alan herhangi bir arabulucu üzerinde anlaşmaları hâlinde bu arabulucu görevlendirilir.  Başvuran taraf, kendisine ve elinde bulunması hâlinde karşı tarafa ait her türlü iletişim bilgisini arabuluculuk bürosuna verir. Büro, tarafların resmî kayıtlarda yer alan iletişim bilgilerini araştırmaya da yetkilidir. İlgili kurum ve kuruluşlar, büro tarafından talep edilen bilgi ve belgeleri vermekle yükümlüdür. Taraflara ait iletişim bilgileri, görevlendirilen arabulucuya büro tarafından verilir. Arabulucu bu iletişim bilgilerini esas alır, ihtiyaç duyduğunda kendiliğinden araştırma da yapabilir. Elindeki bilgiler itibarıyla her türlü iletişim vasıtasını kullanarak görevlendirme konusunda tarafları bilgilendirir ve ilk toplantıya davet eder. Bilgilendirme ve davete ilişkin işlemlerini belgeye bağlar. Arabulucu, yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibaren üç hafta içinde sonuçlandırır. Bu süre zorunlu hâllerde arabulucu tarafından en fazla bir hafta uzatılabilir.


Arabulucu bir hakim veyahut mahkeme olmayıp davanızın haklılığı konusunda karar veremeyeceği gibi size hukuki bir bilgi yahut yol göstermede de bulunamaz. Tarafları dostane çözüme davet eder.


Taraflardan birinin geçerli bir mazeret göstermeksizin ilk toplantıya katılmaması sebebiyle arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi durumunda toplantıya katılmayan taraf, son tutanakta belirtilir ve bu taraf davada kısmen veya tamamen haklı çıksa bile yargılama giderinin tamamından sorumlu tutulur. Ayrıca bu taraf lehine vekâlet ücretine hükmedilmez. Her iki tarafın da ilk toplantıya katılmaması sebebiyle sona eren arabuluculuk faaliyeti üzerine açılacak davalarda tarafların yaptıkları yargılama giderleri kendi üzerlerinde bırakılır.


Arabulucuda anlaşma yapıldığı takdirde üzerinde anlaşılan hususlar konusunda daha sonra dava açılamaz. Yani kıdem tazminatınız 18.000 TL iken 12.000 TL olarak anlaştı iseniz sonradan kalan 6.000 TL için dava açamazsınız.