İcra Takibi | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat İcra takibi:Alacaklının edimini ifa etmeyen borçludan  edimin ifasını sağlayabilmek için adalet mekanizmasının bir parçası olan icra dairesinde yaptığı hukuki işlemlerden…

İcra Takibi | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat İcra takibi:Alacaklının edimini ifa etmeyen borçludan  edimin ifasını sağlayabilmek için adalet mekanizmasının bir parçası olan icra dairesinde yaptığı hukuki işlemlerden…

İcra Takibi | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat İcra takibi:Alacaklının edimini ifa etmeyen borçludan  edimin ifasını sağlayabilmek için adalet mekanizmasının bir parçası olan icra dairesinde yaptığı hukuki işlemlerden…

İcra Takibi | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat İcra takibi:Alacaklının edimini ifa etmeyen borçludan  edimin ifasını sağlayabilmek için adalet mekanizmasının bir parçası olan icra dairesinde yaptığı hukuki işlemlerden… İcra Takibi | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat İcra takibi:Alacaklının edimini ifa etmeyen borçludan  edimin ifasını sağlayabilmek için adalet mekanizmasının bir parçası olan icra dairesinde yaptığı hukuki işlemlerden…
Koçak Hukuk

İcra Takibi

04.07.2019
Koçak Hukuk | İcra Takibi

İcra takibi:Alacaklının edimini ifa etmeyen borçludan  edimin ifasını sağlayabilmek için adalet mekanizmasının bir parçası olan icra dairesinde yaptığı hukuki işlemlerden oluşan sürecin tamamına verilen isimdir. Örneğin alacaklının bir miktar para borcunu ödemeyen borçludan para alacağını  alacağını alabilmek için icra dairesinde yaptığı hukuki işlemlere icra takibi denir. Bundan başka kiracının kiralanandan tahliyesi ;İpotekli taşınmazın satışı için yapılacak işlemler, bir mahkeme kararını yerine getirmek üzere yapılacak işlemler hep icra takibi başlatılarak yapılacaktır.

İcra takibi ikiye ayrılır: 1-ilamlı icra 2-İlamsız icra 

İlamlı icra Bir mahkeme kararına dayanarak Yapılan icra takibidir. İlamsız icra takibinde  ise ortada bir mahkeme kararı yoktur. Bu takdirde İcra takibi Kambiyo senedine(çek,bono=Halk dilinde senet) yahut kira kontratına, adi yazılı belgeye dayalı olabileceği gibi hiçbir belge de olmayabilir.

İlamlı icra mahkeme kararına dayalı olduğu için ve mahkeme kararında da ilamla yerine getirilmesi gereken hüküm belirli olması sebebiyle bu yazımızda ilamlı icra üzerinde  durmayacağız.


İLAMSIZ İCRA

Bir paranın ödenmesine veya bir teminatın verilmesine dair olan cebri icralar takip talebiyle başlar ve haciz yoluyla veya rehnin paraya çevrilmesi yahut iflas suretiyle cereyan eder.

İdari yargının görev alanına giren konularda ilamsız takip yoluna başvurulamaz.

İflas yolu ile takip, ancak Ticaret Kanunu gereğince tacir sayılan veya tacirler hakkındaki hükümlere tabi bulunanlar ile özel kanunlarına göre tacir olmadıkları halde iflasa tabi bulundukları bildirilen hakiki veya hükmi şahıslar hakkında yapılır. Şu kadar ki, alacaklı bu kimseler hakkında haciz yolu ile de takipte bulunabilir. İflas yoluyla takip son derece karmaşık pahalı ve uzun süren bir takip türü olduğundan biz burada Haciz yoluyla takibi anlatacağız ancak konuyla ilgili olduğundan bir borç için ipotek verilmiş olması halinde öncelikle ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takibe başvurulması gerektiğinden bahsedelim ve son derece ayrıntılı bu takip yolunu da bir başka yazıda anlatmak üzere konumuza devam edelim. İlamsız icra takip yoluna başvurulabilecek takipler aşağıdadır.

1) 7 Örnek (49) İlamsız takipler 

2) 7 Örnek (49) ilamsız takipler (Nafaka, aidat alacağı..vb.)

3) 8 Örnek (50) Menkul rehnin paraya çevrilmesi 

4) 9 Örnek (152) İpoteğin paraya çevrilmesi

5) 10 Örnek (163) Kambiyo senetleriyle haciz talebi

6) 11 Örnek (153) İflas yolu ile adi takip

7) 12 Örnek (52) Kambiyo senetleriyle iflas takibi

8) 13 Örnek (51) Adi kira ve hasılat kiralarına ait takip


HACİZ YOLUYLA TAKİP

İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla yahut iflas yoluyla yapılmayan tüm takipler haciz yoluyla yapılacaktır. Haciz yoluyla yapılan takiplerde sık karşılaşılan İlamsız icra takibi türleri

1) genel haciz yoluyla takip 

2) kambiyo senetlerine dayalı takip 

3)Kira kontratına dayalı bir tahliye ihtarlı icra takibidir


1) GENEL HACIZ YOLUYLA TAKIP

Elinde bir mahkeme kararı yahut kambiyo senedi (çek,senet=bono ,poliçe) olmayan kişi alacağı da bir ipotek yahut rehine dayalı değilse genel haciz yolu ile icra takibi yapacaktır.Genel haciz yoluyla icra takibi yapabilmek için herhangi bir evraka ihtiyaç yoktur. Genellikle faturaya, banka dekontuna, adi yazılı sözleşmeye  dayalı olarak yapılan takip türüdür. Alacaklı iseniz fatura makbuz ve benzeri evraklar var ise yahut hiçbir yazılı belgeniz yok ise bu takdirde genel haciz yoluyla takip yapmanız gerekir.İcra takibi bir yazılı belgeye dayalı ise bu belgeyi icra takip talebinize eklemeniz ve ödeme emri ile birlikte bir suretini borçluya göndermeniz gerekir. İcra takip talebinde bulunmamız ve ödeme emri göndermeniz derhal haciz yaparak icra dairesi marifetiyle borçlunun mal varlığı üzerinde haciz isteme yetkisini size vermez.Öncelikle icra takibinin kesinleşmesi gerekmektedir.