Çocukların Cinsel İstismarı Suçu | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat Çocukların cinsel istismarı suçu T.C.K.’nun 103.maddesinde düzenlenmiştir.Türk ceza Kanunun 102.madddesinde büyüklere yönelik olarak gerçekleştirilen cinsel saldırı suçu düzenlenmiş olup maddenin…

Çocukların Cinsel İstismarı Suçu | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat Çocukların cinsel istismarı suçu T.C.K.’nun 103.maddesinde düzenlenmiştir.Türk ceza Kanunun 102.madddesinde büyüklere yönelik olarak gerçekleştirilen cinsel saldırı suçu düzenlenmiş olup maddenin…

Çocukların Cinsel İstismarı Suçu | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat Çocukların cinsel istismarı suçu T.C.K.’nun 103.maddesinde düzenlenmiştir.Türk ceza Kanunun 102.madddesinde büyüklere yönelik olarak gerçekleştirilen cinsel saldırı suçu düzenlenmiş olup maddenin…

Çocukların Cinsel İstismarı Suçu | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat Çocukların cinsel istismarı suçu T.C.K.’nun 103.maddesinde düzenlenmiştir.Türk ceza Kanunun 102.madddesinde büyüklere yönelik olarak gerçekleştirilen cinsel saldırı suçu düzenlenmiş olup maddenin… Çocukların Cinsel İstismarı Suçu | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat Çocukların cinsel istismarı suçu T.C.K.’nun 103.maddesinde düzenlenmiştir.Türk ceza Kanunun 102.madddesinde büyüklere yönelik olarak gerçekleştirilen cinsel saldırı suçu düzenlenmiş olup maddenin…
Koçak Hukuk

Çocukların Cinsel İstismarı Suçu

28.05.2019
Koçak Hukuk | Çocukların Cinsel İstismarı Suçu

Çocukların cinsel istismarı suçu T.C.K.’nun 103.maddesinde düzenlenmiştir.Türk ceza Kanunun 102.madddesinde büyüklere yönelik olarak gerçekleştirilen cinsel saldırı suçu düzenlenmiş olup maddenin paraleli olarak küçüklere yönelik saldırılar 103.maddede düzenlenmiştir. 


CİNSEL İSTİSMAR DEYİMİNDEN; anlaşılması gereken nedir?
a) On beş yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan çocuklara karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel davranış, Bu fıkradan anlaşılması gereken husus şudur.15 yaşından küçük mağdura karşı gerçekleştirilen cinsel davranış söz konusu ise rızanın varlığı savunması dinlenmez.15 yaşından büyük olmakla birlikte algılama yeteneği veya sair sebeplerle fiilin anlamını kavrayamıyor ise yine rızanın varlığı savunması dinlenmeyecektir. Ancak bu durumun hekim olmayan kişilerce de anlaşılabiliyor olması yada mağdurun bu durumunu failin bilmesi gerekmekte olup aksi halde fail Türk Ceza kanununda düzenlenen hata savunmasından yararlanabilecektir.

b) Diğer çocuklara karşı sadece cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir nedene dayalı olarak gerçekleştirilen cinsel davranışlar anlaşılır. Bu fıkradan şu anlaşılmalıdır .Eğer çocuk 15 yaşından büyük fakat 18 yaşından küçük ise rızası ile ilişkiye girmesi halinde 104.madde kapsamındadır. Ancak cebir şiddet tehdit hile ve iradeyi etkileyen başka bir nedenle irade etkilenerek rıza elde edilmiş ise bu takdirde cezalandırma 104.maddeden değil 103.maddeden yapılacaktır.Yani küçüğün cinsel istismarından dolayı fail cezalndırılacaktır.
Bu maddede düzenlenen fiiller rıza dışı ise 18 yaşından küçük çocukları rıza var olsa dahi 15 yaşından küçük çocukları kapsamaktadır. Yani 15 yaşından küçük çocuklar için rızanın varlığı söz konusu değildir.

MADDE 103/1  Çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi, SEKİZ YILDAN ON BEŞ YILA KADAR HAPİS CEZASI ile cezalandırılır.


Cinsel istismarın bu basit şeklinde fail mağdurun vücuduna herhangi bir organ yada cisim sokmamakta ancak cinsel istekleri tatmin amacıyla mağdurun vücudu üzerinde eylemde bulunmaktadır. Bu suç tipinde 15 yaşından küçük çocuğun rızası olamayacağı kabul edilmiş ve rızanın varlığı yahut yokluğu tartışma konusu yapılmamıştır.

 • FİZİKSEL TEMAS ÖLÇÜTÜ: Fiziksel bir temas olmalıdır. Fiziksel temas yoksa ,mağdurun cinsel özgürlüğüne karşı yapılan saldırı var ise cinsel tacizden bahsedilebilir. Mağdurun cinsel dokunulmazlığı cinsel tatmin gayesi ile ihlal edilmiş olmalıdır. Türk Ceza Kanununun 102 ve 103 üncü maddelerinde tanımlanan suçların temel şekli ile 105 inci maddesinde tanımlanan cinsel taciz suçu arasındaki ayırım ölçütü, fiziksel temastır. 105 inci maddede tanımlanan suçun oluşabilmesi için mağdurun vücuduna fiziksel bir temas söz konusu değildir. Buna karşılık, cinsel arzuların tatmini amacına yönelik olarak mağdurun vücuduna fiziksel temasta bulunulması halinde, mağdurun çocuk olup olmamasına göre 102 veya 103 üncü maddede tanımlanan suçlardan biri oluşmaktadır.


 • HAREKETLERİN CİNSEL ARZULARI TATMİN ETMEYE YÖNELİK OLMASI ÖLÇÜTÜ:

  Kişinin vücudu üzerinde gerçekleştirilen, cinsel arzuları tatmin amacına yönelik ve fakat cinsel ilişkiye varmayan cinsel davranışlar oluşturmaktadır. Suçun oluşması için, gerçekleştirilen hareketlerin objektif olarak şehevî nitelikte bulunmaları yeterlidir; failin şehevi arzularının fiilen tatmin edilmiş olması gerekmez. 

 • Cinsel arzuları tatmin amacıyla olmayan  sarılma yüzden makas alma ya da yanaktan öpme günlük hayatın olağan akışı içinde ise suç oluşmaz 0Ancak bu fiiller şehevi niyetle yapılırsa suç oluşur.Eylemin gayesi günlük hayat deneyimlerine göre belirlenecektir.


 • ANLIK VE KESİK KESİK OLMAMA (SÜREKLİLİK) ÖLÇÜTÜ:

  Cinsel eylem belli bir yoğunluk düzeyinde olmalı yani sarkıntılık düzeyini aşmalıdır. Sanığın fiilen tatmin olması gerekmez .Cinsel tatmin amacıyla sürekli öpme sarılma

  Mahrem yerlerin (anlık değil ) uzun süreli  okşanması fiilleri sarkıntılık değil cinsel istismarın  basit şeklinin düzenlendiği T.C.K.103/1 maddesindeki suçu oluşturacaktır. Mağdurun vücuduna herhangi bir organ veya cisim sokulmamış olmalıdır. Aksi durumda basit cinsel istismar  suçu değil nitelikli cinsel istismar suçu oluşacaktır.Suçun mağduru farklı cinsten bir kişi olabileceği gibi, aynı cinsten bir kişi de olabilir.

  Suçun Faili herkes olabilir.


ÇOCUĞUN SARKINTILIK YOLUYLA CİNSEL İSTİSMARI T.C.K 103/1--2

Cinsel istismarın sarkıntılık düzeyinde kalması halinde ÜÇ YILDAN SEKİZ YILA KADAR HAPİS CEZASINA hükmolunur. Mağdurun on iki yaşını tamamlamamış olması halinde verilecek ceza, BEŞ YILDAN AZ OLAMAZ. Sarkıntılık düzeyinde kalmış suçun failinin çocuk olması hâlinde soruşturma ve kovuşturma yapılması mağdurun, velisinin veya vasisinin şikâyetine bağlıdır. Suçun vasıflandırılması  esnasında Küçüğün basit cinsel istismarının mı yoksa sarkıntılık yoluyla küçüğün istismarı suçunun mu işlendiği verilecek cezanın miktarı ve kovuşturma şartları bakımından son derece önemli olduğundan bu ayrımın iyi yapılması gerekir.Bu ayrım için belli ölçütler geliştirilmiştir.

FİZİKSEL TEMAS ÖLÇÜTÜ: Türk Ceza Kanununun 102 ve 103 üncü maddelerinde tanımlanan suçların temel şekli ile 105 inci maddesinde tanımlanan cinsel taciz suçu arasındaki ayırım ölçütü, fiziksel temastır. 105 inci maddede tanımlanan suçun oluşabilmesi için mağdurun vücuduna fiziksel bir temas söz konusu değildir. Buna karşılık, cinsel arzuların tatmini amacına yönelik olarak mağdurun vücuduna fiziksel temasta bulunulması halinde, mağdurun çocuk olup olmamasına göre 102 veya 103 üncü maddede tanımlanan suçlardan biri oluşmaktadır.

Fiziksel bir temas olmalıdır. Fiziksel temas yoksa , cinsel tacizden bahsedilebilir. Medyada sık sık cinsel istismar veyahut cinsel saldırı yerine taciz kelimesi kullanılmakta ne kastedildiği anlaşılamadığı gibi bu konuda bilgi kirliliği ve kavram kargaşası yaratılmaktadır. Cinsel tacizi diğer cinsel saldırı suçlarından ayıran en önemli ölçüt fiziksel temasın olmamasıdır. Laf atma telefona çıplak resim yollama gibi fiiller cinsel taciz olarak adlandırılır ve cinsel suçlar arasında en hafif cezalandırılan fillerden sayılabilir.Oysa Medyada nitelikli cinsel istismar olarak ceza kanununda vasıflandırılan halk arasında çocuğa tecavüz  eski kanunumuzda ırza geçme olarak geçen fiile dahi taciz denmektedir. Bu durum maalesef tek bilgi kaynağı medya olan ve hukukçu olmayan insanlar açısından muhakeme yapmakta sıkıntılar yaratmaktadır.


HAREKETLERİN CİNSEL ARZULARI TATMİN ETMEYE YÖNELİK OLMASI ÖLÇÜTÜ:

Bu suç çocuğun   vücudu üzerinde gerçekleştirilen, cinsel arzuları tatmin amacına yönelik ve fakat cinsel saldırı düzeyine  varmayan cinsel davranışlar oluşturmaktadır. Suçun oluşması için, gerçekleştirilen hareketlerin objektif olarak şehevî nitelikte bulunmaları yeterlidir; failin şehevi arzularının fiilen tatmin edilmiş olması gerekmez. Bu suçun oluşması için anlık ve veyahut kesik kesik süreklilik arzetmeyen filler gerçekleştirilmelidir. Failin mağdurun kalçasını ellemesi yanaktan makas alma yanaktan öpme cinsel amaçla göğüslere anlık dokunma sarkıntılık fiilleridir.

Cinsel arzuları tatmin amacıyla olmayan sarılma yanaktan öpme gibi hareketler günlük hayatın olağan akışı içinde yapılmış ise ise suç oluşmaz.

 • ANLIK VE KESİK KESİK OLMA (SÜREKLİLİK) ÖLÇÜTÜ:

  Cinsel eylem belli bir yoğunluk düzeyini yani sarkıntılık düzeyini aşmamalıdır. Sanığın fiilen tatmin olması gerekmez .Cinsel istismar  amacıyla sürekli öpme sarılma Mahrem yerlerin (anlık değil ) uzun süreli okşanması fiilleri sarkıntılık değil küçüğün cinsel istismarının  temel şeklinin düzenlendiği T.C.K.103/1 maddesindeki suçu oluşturacaktır. Mağdurun vücuduna herhangi bir organ veya cisim sokulmamış olmalıdır. Aksi durumda nitelikli  cinsel saldırı suçu oluşacaktır.

 • Suçun mağduru farklı cinsten bir kişi olabileceği gibi, aynı cinsten bir kişi de olabilir.

 • Suçun Faili herkes olabilir.

 • Suç şikayete  tabidir.Yani mağdur fail  hakkında şikayetçi olmadığı takdirde takibat yapılamaz.

Sarkıntılık ile basit istismar arasındaki fark sarkıntılığın anlık olmasıdır. Somut olayın özelliklerine göre ani hareketlerle yapılan cinsel istismar eylemleri  sarkıntılık seviyesinde kabul edilecektir. Genel olarak elbise üzerinden 1 defalık elleme şeklinde gerçekleşen filler sarkıntılık kabul edilmektedir. Sanığın sokakta arkadan yaklaşarak mağdurenin kalçasını ellemesi sarkıntılık olduğu gibi otobüste 1 defa kalçasını ellemesi de sarkıntılık kabul edilmekte ancak mağdurenin yer değiştirmesine rağmen sanığın otobüsün içinde mağdureyi takip ederek elle yahut fordçuluk  tabir edilecek şekilde devamlılık arzeden fiziksel teması cinsel saldırı kabul edilmektedir.

Yine göğüslere dokunulması sarkıntılık olarak kabul edilmiş iken arkadan sarılarak birden fazla göğüslere dokunması belli bir süre devam eder tarzda sıktırması  gibi filler cinsel saldırının kapsamındadır. Bu durum günlük hayat deneyimlerine ve hakimin takdirine son derece bağlı bir değerlendirme olup ayrıca mağdurun beyanlarının da aradaki farkın tespiti bakımından önemi vardır. Hukukçu olmayan kişiler kimi zaman Ağır Ceza Mahkemelerinde Mahkeme Başkanının mağdura uzun uzun soru sorarak en ince ayrıntısına kadar eylemi tarif ettirmesine isyan etmektedirler. Ancak tecrübeler göstermiştir ki eylemin nitelikli cinsel saldırı mı yoksa basit cinsel saldırı mı yoksa sarkıntılık mı olduğunun anlaşılması ve hakikatin tam olarak ortaya çıkması için mağdurun beyanının tam ve etraflıca alınması gerekir.

ÇOCUĞUN NİTELİKLİ CİNSEL İSTİSMARI(ırza geçme-tecavüz)T.C.K.103/2

Cinsel istismarın vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda, ON ALTI YILDAN AŞAĞI OLMAMAK ÜZERE HAPİS cezasına hükmolunur. Mağdurun on iki yaşını tamamlamamış olması halinde verilecek ceza ON SEKİZ YILDAN AZ OLAMAZ.

Gerek basit gerekli nitelikli cinsel istismar suçlarında


CEZAYI ARTIRAN HALLER

CEZAYI YARI ORANINDA ARTIRAN HALLER

Suçun; 
a) Birden fazla kişi tarafından birlikte,
b) İnsanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamların sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,
c) Üçüncü derece dâhil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş veya evlat edinen tarafından,
d) Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından, buradaki bakım ve gözetimden maksat resmi bir bakım ve gözetim olmak zorunda  değildir. Komşuya pazara gitmek için bırakılan çocuk örneğinde olduğu gibi bakım ve gözetim geçici ve ahlaki bir ödev niteliğinde olsa dahi bu bende göre ceza artırılacaktır. Servis şöforünün işlediği cinsel istismar suçunda bu bend dolayısı ile ceza artırılmıştır.
e) Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,

CEZANIN CEBİR ŞİDDET VE TEHDİTLE ARTMASI HALİ
(4) Cinsel istismarın, t.c.K.103/1  (a) bendindeki çocuklara karşı cebir veya tehditle ya da (b) bendindeki çocuklara karşı silah kullanmak suretiyle gerçekleştirilmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır.

(5) Cinsel istismar için başvurulan cebir ve şiddetin kasten yaralama suçunun ağır neticelerine neden olması hâlinde, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.
(6) Suç sonucu mağdurun bitkisel hayata girmesi veya ölümü hâlinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur