Cinsel Saldırı Suçları | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat Cinsel Saldırı suçu Türk Ceza Kanunun 102. Maddesinde düzenlenmiş olup bu maddenin 1 fıkrasının 1.cümlesinde  cinsel saldırı suçunun basit şekli…

Cinsel Saldırı Suçları | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat Cinsel Saldırı suçu Türk Ceza Kanunun 102. Maddesinde düzenlenmiş olup bu maddenin 1 fıkrasının 1.cümlesinde  cinsel saldırı suçunun basit şekli…

Cinsel Saldırı Suçları | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat Cinsel Saldırı suçu Türk Ceza Kanunun 102. Maddesinde düzenlenmiş olup bu maddenin 1 fıkrasının 1.cümlesinde  cinsel saldırı suçunun basit şekli…

Cinsel Saldırı Suçları | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat Cinsel Saldırı suçu Türk Ceza Kanunun 102. Maddesinde düzenlenmiş olup bu maddenin 1 fıkrasının 1.cümlesinde  cinsel saldırı suçunun basit şekli… Cinsel Saldırı Suçları | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat Cinsel Saldırı suçu Türk Ceza Kanunun 102. Maddesinde düzenlenmiş olup bu maddenin 1 fıkrasının 1.cümlesinde  cinsel saldırı suçunun basit şekli…
Koçak Hukuk

Cinsel Saldırı Suçları

23.05.2019
Koçak Hukuk | Cinsel Saldırı Suçları

Cinsel Saldırı suçu Türk Ceza Kanunun 102. Maddesinde düzenlenmiş olup bu maddenin 1 fıkrasının 1.cümlesinde  cinsel saldırı suçunun basit şekli (Eski türk ceza kanununda ırza tasaddi ) 1.fıkrasının 2.cümlesinde sarkıntılık

2.fıkrasında  nitelikli hali (Eski türk ceza kanununda “ırza geçme” veya halk arasında söylendiği haliyle “tecavüz”) devamında ise neticesi sebebiyle ağırlaşmış halleri düzenlenmiştir.

BASİT CİNSEL SALDIRI SUÇU (TCK.102/1) (IRZA TASADDİ)

Bu suç eski kanunda ırza tasaddi olarak düzenlenmişti.Yeni Türk Ceza Kanununda Basit cinsel saldırı suçu olarak düzenlenmiştir.Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlâl eden kişi, mağdurun şikâyeti üzerine, BEŞ YILDAN ON YILA KADAR HAPİS CEZASI ile cezalandırılır.

Basit cinsel saldırıdan bahsedebilmek için:

 • FİZİKSEL TEMAS ÖLÇÜTÜ: Fiziksel bir temas olmalıdır. Fiziksel temas yoksa ,mağdurun cinsel özgürlüğüne karşı yapılan saldırı var ise cinsel tacizden bahsedilebilir. Mağdurun cinsel dokunulmazlığı cinsel tatmin gayesi ile ihlal edilmiş olmalıdır. Türk Ceza Kanununun 102 ve 103 üncü maddelerinde tanımlanan suçların temel şekli ile 105 inci maddesinde tanımlanan cinsel taciz suçu arasındaki ayırım ölçütü, fiziksel temastır. 105 inci maddede tanımlanan suçun oluşabilmesi için mağdurun vücuduna fiziksel bir temas söz konusu değildir. Buna karşılık, cinsel arzuların tatmini amacına yönelik olarak mağdurun vücuduna fiziksel temasta bulunulması halinde, mağdurun çocuk olup olmamasına göre 102 veya 103 üncü maddede tanımlanan suçlardan biri oluşmaktadır.


 • HAREKETLERİN CİNSEL ARZULARI TATMİN ETMEYE YÖNELİK OLMASI ÖLÇÜTÜ: kişinin vücudu üzerinde gerçekleştirilen, cinsel arzuları tatmin amacına yönelik ve fakat cinsel ilişkiye varmayan cinsel davranışlar oluşturmaktadır. Suçun oluşması için, gerçekleştirilen hareketlerin objektif olarak şehevî nitelikte bulunmaları yeterlidir; failin şehevi arzularının fiilen tatmin edilmiş olması gerekmez.

  Cinsel arzuları tatmin amacıyla olmayan tokalaşma sarılma otobüste istemeyerek sürtünerek geçme arkadaşça ele dokunma ya da yanaktan öpme günlük hayatın olağan akışı içinde ise suç oluşmaz.


 • RIZA ÖLÇÜTÜ:

  Bu fiziksel temas mağdurun rızası dışında oluşmalıdır.18 yaşından büyük ve eylemin anlamını kavrayabilen yeterli zihinsel ve bilişsel yeteneğe sahip bireyler bu eyleme rıza gösterebilirler.

  Zihinsel ve bilişsel yeterliliği eylemin anlamını kavrayamayacak durumda olanların rızasının var olduğu iddiası dinlenmez. Ancak zihinsel ve bilişsel olarak eylemin anlamını kavrayamayacağı sadece hekimlerce anlaşılabiliyorsa ve fail de mağdurun zihinsel ve bilişsel yetersizliği konusunda bilgi sahibi değil ise bu takdirde cezalandırılmaz. Bu konuda adli tıptan rapor alınması zorunludur.

  Mağdurun iradesini ortadan kaldıran fiiller de rızanın varlığını ortadan kaldırır. Örneğin şiddet cebir hile tehdit mağdurun iradesini ortadan kaldırmakta kullanılabileceği gibi  bilincinin yitirilmesine neden olmak veya örneğin uyku hâli dolayısıyla bilincinin kapalı olmasından yararlanmak suretiyle de bu suçlar işlenebilirler. Bilincin yitirilmesine mağdur kendisi dahi neden olsa sözgelimi  aşırı alkol veyahut uyuşturucu alarak mağdur bilincini kaybetmiş olsa dahi bu takdirde yine de rızanın var olduğu kabul edilemez. Maddenin dördüncü fıkrasına göre, bu suçun işlenmesi sırasında mağdurun direncinin kırılmasını sağlayacak ölçünün ötesinde cebir kullanılması durumunda, ayrıca kasten yaralama suçundan dolayı cezaya hükmetmek gerekecektir.Cebir için ayrıca cezalandırılabilmesi için T.C.K. 87.maddesinde ifadesini bulan eylemle cebirin gerçekleşmesi gerekmektedir.86. maddde düzeyinde kalan cebir söz konusu ise ayrıca ceza verilmez.


 • ANLIK VE KESİK KESİK OLMAMA (SÜREKLİLİK) ÖLÇÜTÜ:

  Cinsel eylem belli bir yoğunluk düzeyinde olmalı yani sarkıntılık düzeyini aşmalıdır. Sanığın fiilen tatmin olması gerekmez .Cinsel tatmin amacıyla sürekli öpme sarılma

  Mahrem yerlerin (anlık değil ) uzun süreli  okşanması fiilleri sarkıntılık değil cinsel saldırının basit şeklinin düzenlendiği T.C.K.102/1 maddesindeki suçu oluşturacaktır. Mağdurun vücuduna herhangi bir organ veya cisim sokulmamış olmalıdır. Aksi durumda basit cinsel saldırı suçu değil nitelikli  cinsel saldırı suçu oluşacaktır.

 • Suçun mağduru farklı cinsten bir kişi olabileceği gibi, aynı cinsten bir kişi de olabilir.

 • Suçun Faili herkes olabilir.Bu suçun failinin eskiden kadın olamayacağı düşünülmekte idi ancak T.C.K. 102.madde uyarınca kadınlar da bu suçun faili olabilir.Bu suçun temel şeklinin karı koca arasında işlenemeyeceği  kabul edilmiştir yani vücuda organ yahut cisim ithali olmadığı takdirde karı koca arasında bu suçun temel şekli ve sarkıntılık işlenemez.Suçun nitelikli şekli karı koca arasında işlenebilir.

 • Suçun bu temel şekli şikayete  tabidir.Yani mağdur fail hakkında şikayetçi olmadığı takdirde takibat yapılamaz.